یکی از دو تصمیم بزرگ زنده گی

Posted on at


اگر سن شما به هجده نرسیده است : شاید به بزودی به مرحله یی برسید که باید از مهم ترین تصمیمات زنده گی را انتخاب کنید _ دو تصمیمی که تمام ایام عمده شما را کاملا دگرگون خواهد ساخت_ دو تصمیمی که در خوشبختی درآمد و سلامتی شما اثرات عممیق خواهد داشت و خلاصه دو تصمیمی که ممکن است شما را بلند کند و یا به زمین بزنداین دو تصمیم بزرگ و مهم کدامند ؟


اول : از چه راهی می خواهید معاش خود را تامین کنید ؟ می خواهید زارع دارو ساز داکتر مهندس کتاب فروش باشید؟


دوم : چه کسی را می خواهید برای پدر و مادری فرزندان خود انبخاب کنید ! بعبارت دیگرچه کسی را می خواهید به همسری خود برگزینید ؟هر دو این تصمیم بزرگ غالبا صورت قمار دارد . یکی از نویسنده گان می گوید ( هر جوان هنگام انتخاب شغل قمار باز است قماری که او باید حیات خود را در ان بگذارد


 


بزرگترین مصیبتی که من سراغ دارم این است که عده زیادی از جوانان هرگز پی نبردند که واقعا چی کاری می خواهند در پیش گیرند به نظر من بیچاره تر و قابل ترحم تر از ان شخص نیست که از کارش جز دستمزد هیچ ثمر و بهره یی نمی بردانها نمی دانند چه کاری را می خواهند انجام دهند واقعا جای تاسف است که اشخاص برای خرید لباس که ارامش خاطر و سعادت اینده شان بدان مربوط است فکر میکنند


من چنین نتیجه گرفتم که هر شخص باید تصامیم زنده گی خود را با بسیار دقت و پایه گذاری عمیق در روش زنده گی خود پیاده کند به امید زنده گی پیروز همه تان دوستانبه زنده گی تان فکر کنید  About the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160