میوه های سخت پوست افغانستان

Posted on at 


شما میدانید که آب و هوای تمام کشور ما یکسان نیست و بصورت عمومی به مناطق گرمسیر و سرد سیر تقسیم شده است.


در کشور عزیز ما افغانستان هر نوع میوه بسیار فراوان پیدا میشود. میخواهم به  شما میوه جات سخت  پوست کشورمان را نام بگیرم که هم در داخل کشور با ارزش میباشد و هم ارزش تجارتی خوب درخارج از کشور دارد. 


پسته: پسته از جمله میوجات سخت پوست به اصطلاح میوه خشک افغانستان است که دارای ارزش غذای بسیار خوب میباشد. این میوه، میوه درختی بوده بسیار مزه دار، با کیفیت و از شهرت جهانی برخوردار است و سالانه مقدار زیاد آن به کشور های خارجی صادر میشود.


بادام: ما دو نوع بادام دارم . بادام درختی و زمینی، بادام درختی سخت پوست میباشد. این میوه نیز ما نند پسته دارای ارزش غذایی خوب میباشد. و ارزش تجاری خوب دارد و سالانه مقدار زیاد آن به خارج صادر میشود. بادام در اکثر مناطق کشور ما پیدا میشود.


جوز: جوز هم مانند پسته و بادام از جمله میوه جات سخت پوست مقوی و دارای ارزش غذایی خوب میباشد . موارد استفاده و خوردنی آن نه تنها در کشور خود ما افغانستان  بسیار زیاد است، بلکه به حیث یک میوه خشک به خارج هم به صورت فراوان صادر میشود. از چوب درخت جوز در ساختن میز و چوکی کار گرفته میشود زیرا چوب بسیار مقاوم و مقبول دارد.


جلغوره: از جمله میوه جات سخت پوست، درختی و کوهستانی میباشد. استعمال و خوردن این میوه در کشور عزیز ما فصل زمستان بوده و با کشمش یکجای خورده میشود و به کشور های  خارجی صادر میشود.
About the author

160