رشد رسانه ها در کشور و تاثیر آن در اذهان مردم

Posted on at
پس از سقوط رژیم طالبان و از آغاز حکومت آقای کرزی ، رسانه ها در کشور رشد چشم گیری داشته است. مخصوصا در این اواخر رسانه های تصویری و صوتی به مراتب از گذشته رشد نموده است.


در گذشته رسانه نیز وجود داشت اما نه به شکل امروزی، زیرا رسانه های که در گذشته فعالیت داشتند اول اینکه بسیار اندک بود و در ضمن وابسته به حکومت بود. و به رسانه های آزاد به آسانی اجازه فعالیت داده نمیشد و اگر هم اجازه داده میشد از سوی حکومت بسیار محدودیت ها بالای آن وضع میگردید.اما امروز برعکس گذشته بیشترین رسانه را رسانه های آزاد تشکیل میدهد و هیچ گونه ممانعتی از سوی حکومت در قبال نشرات آنها وجود ندارد و میتوانند که مطالب خود را آزادانه به دست نشر برسانند.و درج شدن آزادی بیان در قانون اساسی کشور زمینه ی خوبی برای رشد رسانه ها شده است.


 زیرا یک رسانه انعکاس دهنده واقعیت های یک جامعه میباشد و اگر واقعیت ها سانسور گردد و انعکاس داده نشود رسانه ها ارزش خود را در نزد مردم از د ست میدهد به همین دلیل آزادی بیان توانسته است که مردم دهن خود را بازکند و آزادانه از خلای های حکومت پرده بردارد و مسوولین را متوجه خلا های شان گرداند و مشکلات خود را به گوش مسوولین برسانند.


رشد رسانه ها نه تنها در انعکاس دادن واقعیت های جامعه موثر است بلکه تاثیری خوبی در امر اطلاع رسانی بالای مردم دارد.زیرا دست رسی به اطلاعات یک نیاز مبرم جامعه امروز ما پنداشته میشود. رسانه ها میتوانند اطلاعات را از سراسر جهان جمع آورده نموده و آنرا در دست رس مردم قرار دهند زیرا رساندن اطلاعات به مردم یکی از اصول اساسی یک رسانه میباشد، واطلاع دهی و اطلاع رسانی در یک جامعه در اذهان مردم تاثیری خوبی میگذارد و مردم را از واقعات روز آگاه میسازد.رادیو، تلویزیون، روزنامه، هقته نامه، ماهنامه، سالنامه، جریده، مجله، و رسانه های اجتماعی ازجمله رسانه های هستند که در امر اطلاع رسانی مردم را کمک مینمایند.و رادیو که یک وسیله صوتی میباشد بورد بیشتری را نسبت به دیگه رسانه ها در نزد مردم دارد، زیرا امروز در افغانستان بیشتر از هفتاد درصد نفوس آن بی سواد مطلق میباشد و حتی توانایی خواندن ونوشتن را ندارند که روزنامه، هفته نامه و امثال آنها را بخوانند.


 به همین دلیل رادبو که نیاز به خواندن و نوشتن ندارد و تنها میشه با گوش شنید، بورد بیشتری را در نزد مردم دارد. گرچه تلویزیون نیز مانند رادیو نیاز به خواندن ونوشتن ندارد و یک برتری نیز نسبت به رادیو دارد که آن تصویرش میباشد، اما تلویزیون یگانه مشکلی که دارد آن در هر زمان و هر مکان قابل دست رس نمیباشد و مشکلی که مردم در رابطه به تلویزیون دارد عدم برق در اکثر نقاط کشور میباشد.


از همین جهت است که رادیو امتیاز بیشتری نسبت به دیگر رسانه ها در نزد مردم دارد و آنرا میتوان با دو باطری کوچک و یا توسط تلیفون همراه مورد استفاده قرار داد.


 


اسدالله، حسینی


 


 About the author

160