رسیدن به مؤفقیت و هدفمندی خود

Posted on at


مقالۀ که زیر نام رسیدن به مؤفقیت وهدفمندی نوشتم اکنون میتواند تأثیری خوبِ روی روش های رسیدن به مؤفقیت ها، هدف ها، و رؤیاهای انسان داشته باشد. چند نکتۀ این مقاله برگرفته از کتابِ نویسنده وروانشناس معروف بزرگ "برایان تریسی" است، اما من نکات چندِ را اضافه و کاسته ام، البته رسیدن به خواب ها ورؤیاها را، روی زندگی واقعی خود نوشتم یعنی آنچه بر فکر دارم و آنچه تجربه کردم، که از ایام کودکی ام الی اکنون، چی در طفلی، ایام مکتب و چی حالا تجربه میکنم.

"انسانِ غیر متمرکز در همه امورش نا پایدار است" در قدم اول باید تمرکز فکری اختیار کرد، یعنی پلانِ ساخته و با خود بگویید که خود را باید به آن رسانم، من چه کمتر از آن هستم که او میتواند و من نمیتوانم؟ من چندی در بارۀ خود میگویم: من هر گاه در مکتب، بیرون ازمکتب و یا در بعضی از کورس ها که اشتراک داشتم کسی را میدیدم که از من بالا تر است چه از نگاه لیاقت، محبوب بودن نزد استاد ودیگران، و چی بلند بودن درجه و مقام آن اگرچه من هم همرای این تعداد کسان روابطی نیک داشته ام اما در حقیقت رقیب سر سخت خود دانسته ام ایشان را، مگر رقابت سالم داشته ام، در اوایل از رقابت همراه با این تعداد کسان میترسیدم اما چندی بعد خودم رقابت کردن به ایشان را آشکار میکردم، یعنی وقتی تنها میشدم همیشه با خود فکر میکردم که باید به آن شخص برسم و رقابت برایم وقتی لذیز وجالب بود که رقیبم را از رقابت کردن با ایشان خبر میدادم، من از رقابت کردنم بسیار نتیجۀ خوبی گرفته و خاطرات خوشی دارم و در هر جایی که رقابت کرده ام برنده شدم، چه در زمان مکتبم و چه در کورسهایکه درس خوانده ام و حتی به هر تعدادِ که رقیب زیاد میداشتم خوشتر میبودم و در هر امتحان یک رقیبم را پشت سر میگذشتاندم و این به من جرأت بیشتر را میداد، البته دوست بوده ایم مگر رقابت سالم بوده و هیچ گاهی نشده که من با رقبایم کدام روابط زشت داشته باشم بل دوست خوبی هم برایم بوده و کوششم درین بوده تا رازِ مؤفقیت شان را بدانم و از آن چیزی بیآموزم. "فقط رؤیای بزرگ میتواند روح انسانها را برحرکت بیاورد" برای اینکه رؤیای تان به حقیقت برسد باید رؤیایی داشته باشی و تصویربزرگ از آیندۀ تان باید خلق کرد، داشتن رؤیای بزرگ دست یابی به استقلال خودی است. و کسیکه هدفی روشن داشته باشد حتا در ناهموار ترین راه ها پیشرفت خواهد داشت، یعنی افراد مؤفق بیشتر به اهدافشان فکر میکنند و مهم اینست که چگونه فکر میکنند و به چه چیزی فکر میکنند آیا به جهت مثبت و یا منفی . یک فورمل هفت مرحله ای برای هدف گذاری و نحوۀ رسیدن به هداف تان: 1) دقیقاً مشخص میکنید چی می خواهید. 2) اهداف تان را مشخص روشن و یاد داشت کنید. 3) اهداف بزرگتر یا کوچکتر نفسی وزمان خاصی برای شان معین کنید. 4) اقدامات و ایده های که برای رسیدن به اهداف تان ضروری است بنویسید. 5) لست تان را بر حسب اهمیت درجه بندی نمایید. 6) بر اساس بر نامه بلا فاصله کار تان را آغاز کنید. 7) هر روز کاری کنید که شمارا یک گام به سوی اهداف تان نزدیک میکند. خود را بر روان و سرشت خود مسلم بدانید، و بگویید من بر خود رییس و آزاد هستم، اما آزاد بر کار کرد های مثبت تان نه آنچه بر کردن همه چییز، یعنی وقتی شما خود را دارای شغل آزاد بدانید ذهنیت کارآفرینی که درشما پدید می آید استقلال و احساس مسؤلیت از نشانه های آن است، و انسان مشغول شدیداً نتیجه گرا و همیشه پیش گام است. همین امروز اراده کنید که در کار تان بهترین باشید و کوشش درین داشته باشید که همیشه کار تان از دیگران بهتر بدر آید وشما نقش مهم را پیدا کنید. سخت و بیشتر کار کنید و بگویید که هر چه بیشترکارکنم مؤفقتر خواهم شد، یعنی زودتر در کار تان شروع و سخت تر کار کردن، دیر رفتن به خانه را انتخاب کنید، مهم نیست که چه وقت به اهدافتان میرسید، کار تانرا انجام دهید اما نه در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر واز روی سخاوت همین مقدار اندک، به اندازۀ تمام کار ارزش دارد.

همیشه کوشش داشته باشید که در هر حالت و از هر حالتِ چیزی را بآموزید، یعنی ذهن تان را تمرین دهید، همان گونه که برای عضلات تان تمرین در کار است، پس ذهن انسان نیز به تمرین ضرورت دارد، امید که ذهن تان را تمرین از خوبی ها دهید. همه جزییات کار وعمل های تان را یاد بگیرید و کوشش داشته باشید که هیچ اشتباهی در اعمال تان نداشته باشید . خود را وفق خدمت به دیگران کنید و کوشش داشته تا هیچ یکی از شما ناراضی نشده، و همه از شما به نام نیک یاد کنند. "اگربه دیگران کمک کنید که به آنچه میخواهند برسند، شما هم میتوانید در زندگی به انچه میخواهید برسید" یعنی پاداش های شما در زندگی در رابطۀ مستقیم به خدماتِ است که شما به دیگران انجام داده اید. با خود و دیگران صادق باشید، همه داد وستد مؤفق به روی اعتماد صورت میگیرد، پس چرا ما مؤفق نباشیم؟ و همچنان برای رسیدن از یک قله به قلۀ دیگر آماده باشید، و آنچه پیش خواهد آمد آنر به راحتی وخونسردی بپذیرید، مرتباً به خود یاد آوری کنید که همه چیز در زندگی دارای یک دوره و روندی است، و در برابر نوسانات کوتاه مدت و پوچ مطمین و خونسرد باشید، یعنی مشکلات هر کاری تان را پیش بینی نموده و آمدنی بدانید.

انضباط فردی را در همه موارد اعمال کنید: "انضباط فردی یعنی توانایی وادار کردن خود به انجامِ به موقع کارهای که باید انجام دهید، چه خوشتان بیاید و چه نیاید" انضباط فردی مستلزم داشتن کنترل وتسلط بر خود است، مسؤلیت پذیری و هدفمندی فردی است، تفاوت بین افراد مؤفق و نامؤفق درین است که افراد مؤفق خود را به انجام دادن کارهایی عادت داده اند که افراد ناموفق از آنها بیزار اند. این کارها همان کارهای هستند که افراد مؤفق نیز از آنها بیزاز اند، ولی به هر حال آنها را انجام میدهد، چون میدانند که این کار، آنها را به مؤفقیت و خواب شان خواهد رساند، بطور مثال کی خوش ندارد که زندگی راحتِ نداشته و فکری هیچ چیزی را در سر نداشته باشد؟ اما افراد مؤفق این همه درد ها ورنج ها را به خاطر مؤفقیت شان انجام میدهند، مثال دیگر اینکه آیا شاگردان لایق و مؤفق خوش ندارند که وظیفۀ خانگی شان را انجام ندهند؟ یقیناً که خوش ندارند مگر انجام میدهند، چون مدانند که این هزینه، مؤفقنت است. خلاقیت و استعداد خود را شگوفا کردن، با افراد درست در ارتباط بودن، متوجه به سلامتی خود بودن، قاطع و عمل گرا بودن، هرگز شکست را نپذیرفتن، در امتحانات پایداری اختیار کردن راه های دیگری برای رسیدن به مؤفقیت وهدفمندی تان خواهد بود. (چیزی برای ترسیدن وجود ندارد جز خود ترس) به امید اینکه هر جوان افغان این همه موارد را پیشه گرداند و انجام دهد، تا یک شخص با رسوخ ومؤفق و هدفمندِ به بار آید. پایان نویسنده:

حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160