زن مظلوم تاریخ

Posted on at


زن مظلوم تاریخ...


زن رنج دیده و زجر کشیده ای که همیشه در هر جا مورد آزار و خشونت قرار میگیرد و از هر جانب تحقیر و سر کوفت می شود!


در کشور من زنان خیلی حقیر و بی ارزش شمرده میشوند، زنان را دست دوم میخوانند و همیشه به آنان بی احترامی می کنند و زنان هر روز و هر لحظه آسیب ها را از جانب مردان میبینند که ولی متاسفانه این خشونت ها هر روز رو به افزایش است.زن زن است .. حتی اگر همسر یا مادر کسی نباشد باید احترام بشود.


زن آزاده است. خداوند زن را همانند مردان با قدرو عزت آفرید و او را محترم و عزیز شمرد و بهشت را زیر پای مادران قرار داد... زن همانند ستون فقرات بدن درخانواده است ... فکر کنید اگر زن آسیب ببیند تمام خانواده آسیب دیده است...  تمام مادران هم زن هستند و هر مرد متولد شده از مادری ست! ولی هیچ مردی این را درک نکرد که زن هم انسان است و جایگاهش در نزد خداوند حتی از مردان هم والا تر است و باید به انان ارزش داده شود. مردان از هیچ نوع خشونت و آزاری در مفابل زنان دریغ نمی کنند و زنان هر نوع آسیبی را از طرف مردان خشن و زورگو جامعه متحمل میشوند. مردان خود را زورمند و قوی دانسته و زور خود را به جای اینکه برای کارهای مفید استفاده کنند ، از آن برای لت و کوب زنان مظلوم استفاده میکنند و تمام عقده های بیرونی خود را بر سر زنان مظلوم در خانه خالی میکنند و بخاطر افکار پلید خویش زنان و دخترانشان را در خانه حبس و محروم از هر نوع آزادی میسازند.


و اما زن عاجزانه و صبورانه تحمل میکند اگر فریاد هم بزند کسی صدایش را نمی شنود...ایا دلیل این خشونت ها و آزار ها چیست؟


از دید من دلیل این خشونت ها، آزار ها و محرومیت زنان جهل و نادانی و هم چنان بی سوادی مردان ، تعصبات بی جا و کوته فکری مردان است. و بعضی تفکرات پوچ که خود را قوی و زورمند میدانند و زنان را ضعیفه... و دلیل دیگر آن عدم آگاهی و پایین بودن سطح آگاهی مردان و زنان، عدم آگاهی مردان از عفت زنان، فقر و مشکلات اقتصادی میباشد.پیامد های این خشونت ها؟


بعد خشونت ها و آزار ها زن آسیب روحی و جسمی زیاد می بیند ... و بزرگترین ضربه ها را می خورد... ضربه هایی که هیچ گاه نمیتوان جبران کرد. و حتی گاهی این خشونت ها منجر به مرگ زنان و معیوبیت آنان گردیده است.


ولی چگونه میتوان این مشکل بزرگ را حل کرد؟؟؟؟؟About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160