نگرانی بخاطر امتحان

Posted on at


نگرانی بخاطر امتحان


 


 امتحان خودش به تنهایی بسیار سخت و نگران کننده است زمانی که خبر از امتحان به گوش ما می رسد استرس و ترس تمام وجود ما را فرا می گیرد از ان به بعد ناآرام و پریشان کارهای روزمره خودرا انجام می دهیم طوری که ذهن ما با ترس فرارسیدن امتحان مشغول است ولی دست های مان وچشم های مان کارهایی را انجام می دهد که تمرکز زیادی روی آنها نداریم مانند غذا خودن انجام کارهای روزانه و.........همچنان خواب ازچشمان مان می پرد ناآرامی در خواب احساس می کنیم بد خواب می شویم و حتی اشتهای مان کم می شود طوری که ممکن است طی 24 ساعت شبانه روز غذایی نخوریم.حتی حاضر شدن سری پارچه امتحان بسیار سخت است و پراز استرس که ممکن است دست و پاهای مان بلرزد.و نتوانیم بخاطر ترس امتحان بصورت درست تمرکز کنیم البته این بستگی به حالتی دارد که بطور کامل آماده گی نگریم به امتحان و ممکن است ترس درزمان امتحان ناشی از این باشد.خوب به هرصورت امتحان به هر شکلی که باشد قلبهارا به تپش می آرد.و رنگ صورت می پرد.در 3 شنبه هفته گذشته یکی از هم صنفی هایم قبل از امتحان بسیار رنگ پریده و ناآرام به نظر می رسید دوری چشمهایش کبود شده بود حتی انرژی برای صحبت کردن نداشت .بعداز ختم امتحان که درجریان ساعت بعد قرار داشتیم و استاد تدریس می کرد ناگهان هم صنفی ام بی حال شد و روی شانه دوست ام افتاد که در آن زمان همه بچه ها و دختر ها متوجه این اتفاق شدن که حتی استاد تدریس اش را ادامه نداد تا اینکه دوستم را به شفاخانه انتقال دادن و این حالت 4 ساعت طول کشید تا اینکه به هوش بیاد.بعد از اینکه داکتر نتیجه را گفت همه متوجه شدیم که ترس امتحان طی 24 ساعت قبل از ان باعث این شده بود که دوستم کدام غذای مناسب نخوده بوده و استراحت کافی نداشته که این موضوع باعث پایین امدن فشارش شده که بلاخره منجربه ضعف ناگهانی او شد.  About the author

160