چطور ما توازن خود را حفظ مي كنيم

Posted on at


توازن و چطور ميتوان حفظ كرد؟؟


اين يگ پديده ذاتي است كه بدانيم والدين ما به ما اموختن كه چطور راه برويم تا توازن ما حفظ گردد و واژگون نگرديم آيا به نباتات و درختان قول پيكر و تنومند كي اموخته است كه چطور بعد از جوانه زدن در روي زمين نخميده و در هواي قد بكشند و به رشد و نموي خود تا انجايكه دلشان بخواهد بالا ببرند و يا ساختمان  هاي بزرگ چون برج ايفل كه سر به فلك كشيده و يا ساختمان هاي بزرگ جهان و يا هم ساختمان ها و عجائب و يا احرام مصر كه چندين هزار سال قدامت دارند و پا بر جاست و يا اينكه وقتي خواسته باشيم بر بالاي كوه برويم نمي افتيم و يا هم حشرات و پرنده گان به هر حالتي كه خواسته باشند پرواز ميكنند و حشرات راه ميرود به طور مثال يگ مگس در هر حالتي در روي سقف اطاق سر راسته و سر چپه راه ميرود و يا پرواز نمايند .و يا هم نظري نه چندان دور وقتي ما در داخل يگ هواپيما هستيم و ميخواهيم مسافت هاي زيادي از يگ نقطه دنيا به ديگر نقاط دنيا برويم و ساعت ها پرواز كنيم بدون اينكه سرنگون شويم..چرا؟و به چه علت اين سوال است كه بارها شايد همه ما از خود پرسيده باشيم و در نتيجه ميگويم كه اين تاثير قوه چاذبه زمين است كه هر جسم رادر روي زمين


                                                                     


در حالت تعادل وتوازن نگهميدارد و از سقوط ان جلو گيري مينما يند بلي ما قوه جاذبه راديده نميتوانم و نه هم او را احساس كرده و نه او را لمس ميتوانم بلكه در اثر تحقيقات دانشمندان كه از نظر علمي و تئوري كه قابل درك و فهم ما است عقلا اين فرضيه ها را قبول داريم و چون وقتي از طبقه هوا و يا اتمسفير زمين خارج شويم ميدانيم كه حالاقوه جاذبه زمين نيست و ما در هوا شناور هستيم .پايان.


با تشكر


نويسنده: عمرزبير حميديAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160