سفالگيري

Posted on at


                                 


سفالگري يگ صنعت قديمي به خصوص در كشور هاي اسياي بوده زمانيكه انسانهاي اوليه به مرور زمان پيشرفت نمودند و تئانستن كه احتياجات يوميه خود را خود مرفوع نمايند بعضي از كارهاي شان نسل به نسل و كشور به كشور انتقال يافته كه يكي از ان جمله صنعت سفالگري است در كشور هاي كه پيشرفت شان سريع بوده صنعت سفالگري شكل و شيوه عصري را به خود گرفته ولي در بعضي از كشور ها به خصوص در كشور هاي اسياي به همان شكل قديمي و عنعنوي باقي مانده است بطور مثال در كشورهاي مانندي چين جاپان كورپا وافغانستان كه از اين صنعت سفالگري انواع و اقسام گلدانها كاسه وكوزههاي اب و ديگر انواع ظروف ساخته شده كه سطح خارجي ان را مينياتوري نموده و نقاشيهاي ديگر .البته مردم در افغانستان صنغت سفالگري را از نياكان و پدركلان هاي خود سينه به سينه به ارث برده واز قديم تا به خالا پيشه و كسب وكار بعضي مردم را تشكيل ميدهد چنانچه صنعت سفالگري افغانستان به خاطر سبك و شيوه مينياتوري ان شهرت جهاني دارد اين صنعت ظوري است كه ابتدا خاك سرخ را گرفتهانرا خمير ميكندوبعد انرا خوب همراه پاهاي خود پايكوبي ميكندتا خوب برسد وبعد از ان انرا توسط كلالي هر نوع ظرف هاي كه خوستند درمياورند و ان ظروف رادر كوره هاي كه قبلا اماده نموده ميگزارند و زير انرا يگ شب تا به صبح اتش نموده تا خوب پخته شود و بعد از سرد شدن روي و يا سطح انرا نقاشي ميكتتد .


                         


بايد گفت كه ظروف كه در اثر حفاري تاريخ دانان از ساحه هاي مختلف جهان  به دست امده مانندي مجسمه هاي سفالي وانواع ظروف ها كه نوه زنده گي و لسانهاي انها تمدن و پيشرفتهاي روز افزون انهارا كه ميليون ها سال قبل زنده گي ميكردند به ما نشان ميدهد . 


با تشكر


احمد سعيد160