پدرم

Posted on at


پدرم


پدرموجودی است باصبر وحوصله که درتمام عمر صبراش لبریز نمیشود.چون اودر نزد خداوند بزرگ خلق شده است ودارای کرامات بلند انسانی است اوست که مادر است اوست که دختر است اوست که پسر است بلافاصله اوست که نیاکان واجداد است پدر موجودی است که به خاطرمن وتو .یا از او دخترش ویا از او پسرشزحمت بی حساب میکشد.اوکسی است که به این فکر میکند که چگونه آینده او دخترش ویا او پسرش را از دیگران برتر ودرخشان تر بسازد.پس باید این کلمه یعنیپدرهمیشه پاک یاد شود وبه آن احترام گذاشت.چون اوست که آینده من وتورا تنظیم میکند.پدر مهربان ترین موجود روی زمین است.پدر آن خلق شده ای استکه در مقابل اینکه ما همیشه از مادر صحبت میکنیم.هیچ از من وتو خسته نمیشود.چون از بزرگان روایت شده است که بهشت زیر پای مادران است.اما منمیگویم که بهشت زیر پای پدرومادراست.چون پدران ما کسانی اند که قثط بخاطر ما از خور جان ومال خود میگذرد.پس ما باید به خود این وعده رابدهیم که درمقابل زحمت های بی پایان پدران خود تلاش فراوان نمایم تازحمت های شان به عدر نرود.آیا این سخن های من که در باره پدر است حقیقت ندارد.اگر ندارد


پرسشم راجواب بدهید که چرا وچی خاطر
About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160