خط در بین الهنرین

Posted on at
خط در بین الهنرین
جلب توجه دربین الهنرین هنر خط نویسی آن است که به وسیله آن موفق گردیدند که افکار خود در مورد شعر تجارت ودین بیان نمایند قدیمی ترین آن مربوط به سال 3600ق.م می گردد خط در دوره سومریان از راست به چپ خوانده میشده است در حالیکه بابلیان حروف شان رااز توستط حرارت می پختند از این طریق بود که این نوشته ها عمر بیشتری نسبت به نوشته های روی کاغز پاپیروس به دست می آوردند چون علایم این خط شکل میخ داشت از همین رو این خط را خط میخی خوانده اند این خط در ابتدا مانند خط مصری شکل تصویری داشت که هر یک آن دارای معنای خاص خود بود ولی بعدا علایم صدادار معمولی گردید وباسایر علایم ونشانه ها در آمیخت وعلت آن هم این بود که خط تصویری نمی توانست جوابگوی نیاز مندیهای روز مره باشد خط ابتدا در خدمت مذهب ودر قدیم دوم تجارت قرار گرفت وبا آن امور حسابداری.مکاتبات.قوانین حقوقی اعمال مذهبی وکلمات سحر آمیزرامی نوشتند ولی به تدریج ادبیات مذهبی مخصوصی عرض وجود نمود که مهمترین نمونه آن منظومه گیلگمیش میتواند باشد نظامی نگارشی مردم  بین النهرین که به نام خط میخی مسمی گردیده است از واژه لاتینی کونوس معنای کوه یامیخی گرفته است
About the author

160