صلح

Posted on at


                                                                  


صلح هدیه خداوندی است


صلح بندگی است


صلح عشق است


صلح پایان جنگ ها است


صلح همدردی و هم دوستی است


صلح مرهم دل ها است


صلح فریاد غم ها است


صلح خوشی قلب ها است


صلح آشتی میان دوست ها است


صلح پایان غم ها است


صلح میوه تاز در بین انسانها است


صلح دست به دست دادن انسانها است


صلح فرشته انسان ها است


صلح آهنگ دوستی در بین انسانها استپس باید بدانی که صلح عشق است که انسان به هیچ عنوان او را از دست داد نمیتواند چون صلح است که انسان را از بدبختی ها نجات میدهد و او را به کامیاب ها می رساند پس کوشش کنید که همیشه در هر جای که هستین چی در مکتب چی در خان صلح را بر قرا کنید چون اگر صلح از دست رفت دیگه به آسانی به دست نمیآید پس قدر صلح را بداکاش همگی قدر صلح را میدانستی  و میدانستیم که صلح به ما آرامش میدهد کاش روزی برسد که همگی همره با صلح زندگی کنیم و خود را از غم ها نجات بدهیم  و دشمن های خود را همره با صلح از بین ببریند همیشه به درگاه خداوند متعال دعا کنیم که خداوند صلح را در وطن ما به وجود بی آوردAbout the author

160