وضعيت طبابت و بيماران در كشور

Posted on at


روزي در معاينه خانه يكي از داكتران با مريضي رفته بودم كه از تكليف سردردي شديد شكايت ميكرد. در آنجا با موارد مختلفي روبرو شدم كه براي من و اكثريت مريض داران واقعاً متاثر كننده و درد آور بود، خواستم گوشه ي از از آنرا به قلم تحرير بيآورم.


نخست وقتي داخل معاينه خانه شديم چشمانم به تعداد كثيري از مرد ها و زن هايي افتاد كه خسته گي انتظار صورت و بدن شان را پوشانيده بود، ما هم بعد از جويا شدن نمبر شخص مورد معاينه كه 12 ام بود به جمع (منتظرين به معاينه) پيوستيم چون نمبر معاينه ما 25 ام بود.


12 نفر مرد درچهار چوكي (3 نفره) در اطاق نشسته بودند و باقي مريضان و مريضداران در صحن اطاق و تعدادي هم در بيرون طعم تلخ انتظار ميچشيدند، هواي داخل اطاق آنقدر سرد بود كه همه خورد و بزرگ چون برگي در مسير باد ميلرزيدند; من هم به جمع منتظرين در داخل اطاق ايستاده شدم، ساعات اول انتظار را به آرامي تحمل كردم اما هر قدر زمان بيشتر ميگذشت كاسه صبرم لبريز تر ميگرديد و جز رفتن به بيرون و دوباره آمدن به اطاق راهي نداشتم.


با استفاده از فرصت تا اينكه نوبت به ما برسد از بعض كساني كه در اطاق بودند جوياي حالات شان شدم:


1-    از  يكي از مريضداران كه خانم خود را به معالجه آورده بود پرسيدم: "از كدام منطقه به اين جا مراجعه كردي؟" او بسيار مايوسانه گفت: "از يك منطقه يي آمده ايم كه يك ساعت راه در موتر است، 8 سال ميشود خانمم را داكتر به داكتر ميگردانم اما هيچ فايده نكرده، حتي تشخيص هم نشده كه چه تكليف دارد " .


2-      شخص ديگري را پرسيدم: " چند ساعت ميشود كه اينجا منتظر هستي؟" او با عصبانيت گفت: " شش ساعت پيش نمبر 27 را گرفتم اما هنوز نوبتم نرسيده".


3- يك زن سرسفيد را ديدم كه طفل خورد در بغلش منتظر نوبت است تا اينكه بيماري طفل را هر چه زودتر به داكتر گويا شود اما غافل از اينكه هواي سرد داخل اطاق شش هاي طفل را فرا گرفته است و شايد مريضي جديدي انتظار حالش را بكشد.


بعد از اينكه مشكل تعداد زيادي از مراجعين را درك كردم رفتم از شخصي كه "كارت نمبر" ميداد چند سوال پرسيدم: "1-  چند بجه كارت نمبر ميدهيد؟ 2- وقت كاري داكتر چند ساعت است؟ 3- چرا داكتر زمان بيشتر كار نميكند؟" او در جواب سوال هايم گفت:      "ساعت 1 بعد از ظهر كارت نمبر ميدهيم. 2- وقت كاري داكتر از ساعت 4:30 عصر الي 8 شب است. 3- چون داكتر در شفاخانه(.) وظيفه رسمي دارد بناً در معاينه خانه خود وقت كمتر كار ميكند."


انتظار... انتظار.... باز هم انتظار....


در اين مدت انتظار به موضوع ديگري كه اصلاً در شان انسانيت نيست، برخوردم و آن هم كم بودن پول يكي از مريضان از فيس تعين شده 300 افغاني بود، شخص كه مسؤليت ورود مريضان به اطاق داكتر را داشت قبل از ورود پول را اخذ ميكرد و اگر پول اندك كم ميبود شخص را اجازه ورود نميداد و مريض ديگري را صدا ميكرد تا به معاينه بيآيد. بعد از مدت طولاني انتظارِ ناچار نوبت ما هم  رسيد، رفتيم به اطاق معاينه.


پزشک مريض را در ظرف 2 دقيق معاينه كرد وحتي مجال شكايت كردن، از دردش را به مريض نداد، فوراً نسخه را نوشت. بدون اينكه كدام تذكري از نوعيت مريضي و علت آن بگويد با چهره خشن به ما گفت شما رفته ميتوانيد... شخص بعدي بيآيد...


بلآخره ساعت ها انتظار و اميدواري در 2 دقيقه ي نااميد كننده خلاصه گشت.


مشكات عمده عرصه طبابت در كشور كه من آنرا درك كردم و اكثر افراد نيز از آن به عنوان مشكل ياد ميكنند بطور خلاصه در چند جمله جمع ميكنم: موجود نبودن مكان درست به عنوان معاينه خانه، مشخص نبودن زمان معاينه و حاضر شدن پزشك، عدم بررسي اسناد و جواز معاينه خانه هاي معياري از طرف حكومت، توزيع نمبر كارت بيشتر از حد بخاطر حرص پول، موجود نبودن زمان كافي براي معاينه و تشخيص، مشخص نكردن بيماري از سوي داكتر، رويه نامناسب با بيماران و مراجعين، موجوديت پزشكان نالايق و...


آري!  چنين است رفتار تعداد كثير پزشكان و اهل طبابت با بيماران در كشور...


حرص دنيا آنقدر در وجود اكثريت شان ريشه دوانده كه چون سرطان حجره حجره ي وجودشان را فرا گرفه است، و ديگر چيزي بنام انسان دوستي در وجودشان زنده نيست.


و به همين علت است كه در قلب اكثر بيماران و بيمار داران نسبت به طبقه ي پزشك، به جاي محبت نفرت وجود دارد.


به اميد روزي كه همه با چشم اعتماد بسوي پزشكان بنگرند، و آنها نيز تخم شفقت نسبت به بيماران شان در قلب هاي خود بكارند.


 


گردآور حقايق: حامد پيمانيAbout the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160