آثار تاريخي

Posted on at


       آثار تاريخي                            


ميتوان گفت آثار تاريخي نشانه اي يگ كشور باشد و ممكن است تمام كشور ها ي جهان داراي آثار تاريخي بس اعظيم بوده كه ها يكي از اين آثار بر مبناي و اساس يگ ايده اي ويا بر اساس رشد و تواناييو فهم و درك بعضي از اشخاص ويا هم به علت هاي ديگر و شايد هم در اثر و علت پيشرفت هاي مكرر يگ كشور و يا يک ملت اساس و بنا يافته كه از چگونگي و اوضاع و احوال آن بنا هائیكه از قرن ها پيش اعمار گرديده و رشد فكري انسان هاي اوليه و يا قرون ديكر را باز گو ميكند در واقع بايد گفت كه بناهاي تاريخي ها كشور باز تاب واقعات تاريخي و حماسي و يا جنگهاي و مبارزه آنان را با ديگر كشور هاي جهان باز گو ميكند .


بطور مثال تصويرهاي پرنده گان و يا عكسهاي ماه و خورشيد و مهتاب ويا تير و كمان كه در روي ديوار هاي احرام مصر باستان ومقبره هاي فراعنه ها حك شده كه پيش رفت انانرا و پيشرفت تمدن و بر تري آنها را كه چطور در آن وقت و زمان نشان ميدهد .همچنان بناهاي تاريخي را منحيث سمبول يك كشور مي شناسد و البته بايد گفت كه اين بناها بخاتري تاريخي اند كه همچون نظير آنها در هيچ جاي دنيا نيست يا هيچ كشوري وجود ندارد.و اگر هم داشته باشد. با فرق هاي زيادي بطور مثال منار جام شبرغان ويا منار هاي هرات يا دروازه لشكرگاه يا مسجد جامع بزرگ هرات يا باداشتن ديگ صد منه ميسي يا فلزي كه در مسجد جامع هرات هست.ويا در كشور فرانسه برج ايفل يكي از بناهاي تاريخي ويا ميگويم كه مجسمه آزادي در ايالات متحده امريكا بنام سمبول آزادي ياد ميشود، كه در افتخار كشور رول زيادي دارد كه روزانه هزاران توريست يا جهان گرد از بناهاي تاريخي هر كشور ديدن ميكنند.و دولت هم از مخروب شدن يا فرو ريختن آن جلوگيري كند و يا در باسازي آن كوشا باشد.چرا كه بناهاي تاريخي هر كشور بازنگري فرهنگ و تمدن يك جامعه يا يك كشور هست. مثلا بوت هاي بودا كه اولين مجسمه هاي بودا بوده كه بعد وفات آن بودا ساخته شده است ولي در اثر كوتا فكري بعضي ها اين صنعت تاريخي به باد هوا رفت. همچنين ديوار چين كه بعد از جنگ با اروپا بخاطربرتري خود را در جهان اروپا نشان دهد . واز  هجوم فرهنگ و تمدن بيگانگان جلوگيري كند اعمار نمود.


با تشکر از شما


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160