چگونه باید زندگی کرد

Posted on at


آیا در این دنیا باید طوری زندگی کرد که دیگران میخواهند نه آن طوری که تو میخواهی  بعضی وقت ها مثل آنها هم که زندگی میکنی بازهم مورد سر زنش قرارمیگیری این چقدر سخت است با وجود اینکه تمام خواسته هایت را بخاطر آنها زیر پا گذاشتی آنها نمیبینند فقط  قانون خودشان را میبینند که آنها را انجام دادی یا نه


 چرا با آنکه قانون شان را مراعات میکنی  بازهم مورد سر زنش شان قرار میگیری این  بخاطریست که هر لحظه برای خودشان خود سرانه  قانون و مقرراتی را وضع میکنند و ما باید تابع همان  قانون و مقررات جدید شان باشیم .پس بهتر آنست که آنچه برایتان عاقلانه میاید انجام دهید نه آنچه را که دیگران میخواهند چون این زندگی مطعلق به خودمان است نه دیگران.


 شاید آن کاری را که ما امروز سنجیده و واقع بینانه انجام میدهیم که آنها نمیپسندند امروز نه فردا این کارمان درست به اثبات میرسد پس در هر کاری از عقل تان استفاده کنید نه از قانون دیگران مخصوصا در زندگی چون هر کس یک بار به دنیا میاید و حق تصمیم گرفتن را برای زندگی خود دارد


                آنانکه ز خود هنر نمیپردازند                دایم به تقلب هنر میسازند   


                آن سکه قلبی که بدو مینازند                روزی به قمار رایگان میبازند     About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160