آسمان ابریست چرا؟

Posted on at


امروز آسمان هرات ابریست .تمام مردم فکر میکنند که آسمان بخاطر تبخیر آب بحر ابری میشود اما اګر از جانب دیګری ببینیم...؟


‍‍‍‍‍‍پس من فکر میکنم که این آسمان ناراحت است و میخواهد ګریه کند.چراکه تمام هرات بهم ریخته ،ناامنی  همه جا را فرا ګرفته ،بیکاری مردم را تباه کرده ،ضعف اقتصادی باعث ضیاع وقت  و کمبود تحصیل  مردم شده،حسادت به قدری زیاد شده ،که دوستای مان نیز دیګر مارا نمیشناسند ،هرکه بخود شده،هیچکس بخاطره حتی دوستش هم حاضربه تحمل  کوچکترین سخن یا خطر نیست ،هیچکس به دیګری اعتماد ندارد ،ازبزرګترین های ما تا کوچکترین های ما بر سر قدرت (هرنوعی که باشد )در ګیر اند .اما اما اما ....به نظر شما اینهمه بخاطر ضعف ایمان نیست؟


درست است که مردم اطلاع و شناخت بیشتری در مورد خدا و دین اسلام کسب کردند ،اما آیا آنها عملی میشوند ؟ واګر هم میشوند بخاطر چی؟این ها همه ازروی ریا اند.


به  همین خاطر است که آسمان غمګین و نیز عصبی است .که چرا این انسان ها ،کسی را که به آنها زندګی و تمام زنده ګانی را داده به طور درست عبادت نمیکنند


بنا‌‌‌ء او میخواهد ګریه کند وتوبه کند که مثل بعضی این انسانها را اجازه داده که از نعماتش استفاده کنند


پس ما هم باید ګریه کنیم وتوبه کنیم تا دیګر آسمان از خاطر ما احساس پشیمانی نکند.اما چی وقت تا نا وقت نشود؟About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160