لیبرال دموکراسی به چی معنا؟

Posted on at


برای دانستن لیبرال دموکراسی باید اولا لیبرال را مورد بررسی قرار داد چون لیبرال دموکراسی بر اساس پیشروی های لیبرال به وجود امده است و یا به عبارت دیگر لیبرال دیرینتر است از لیبرال دموکراسی پس در این نگارش نیم نگاهی به لیبرال داریم و بعدا روی تعریف مفهوم لیبرال دموکراسی مکس خواهیم نمود

در اصل این واژه در تقابل و رویا روی با فئودالی (فئودالیسم) استفاده می گردد و لیبرال به کسی اطلاق می گردد که در جناح معتدل بورژوازی قرار داشت و حامی آزادی از هر نوع قید و شرط های اقتصادی و اجتماعی عصر فئودالیسم باشد و همچنان آزادی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و یا تاکید بر آزادیهای  فردی داشته باشد اکنون عمدتا برای کسانی این واژه را صفت می دهند که از نظر اقتصادی موافق با عدم دخالت و یا کاهش نظارت دولت در فعالیتهای اقتصادی و یا به بیان دیگر طرفدار اقتصاد اجتماعی که اساس این اقتصاد اجتماعی بر میگردد بر بازار آزاد و یا عدم دخالت در تعین نرخ های بازار از جانب دولت، باشد و از منظر سیاسی با حکومت هاي كه داری پارلمان هستند و یا حکومت پارلمانی (پارلمانتاریسم) و آزادیهای فردی حامی و موافق  باشد لیبرال ها بر هر نوع از سوسیالیسم و برنامه ریزی دولتی مخالف اند و به سرمایه داری انحصاری نیز تمایل ندارند

در ادبیات سیاسی چپ، لیبرال به کسی می گویند که حامی و طرفدار آشتی و صلح طلبی غیر اصولی به ضرر اندیشه های مارکسیستی، نرمش بیجا در مقابل خطا، رفتار غیر اصولی، ساز شکاری و ریا کاری باشد

اما لیبرال دموکراسی ؟

در واقع لیبرال دمواکراسی یک نوع متداول از دموکراسی است که بر اساسات و اصول های دموکراسی همانا انتخابات شفاف و آزاد و عدالانه، روند سیاسی رقابتی، تکثر گرایی سیاسی، احزاب متعدد و... استوار است. و همچنان در مورد رابطه ای لیبرالیسم و دموکراسی باید اشاره نمود که این دو دارای یک رابطه تاریخی اند، نه دارای یک رابطه عقلی و منطقی. لیبرال ها زمانی به دمواکراسی باورمند شدند که جان لاک بخاطر دفاع از دموکراسی بر پا خاست. هستند لیبرال های که به مرور زمان رو به دموکراسی اوردند و در عین حال نیز دموکرات های چون ژان ژاک روسو (كه در اصل لیبرال نبود اما بعد به لیبرالیسم رو آورد) از مدعیان لیبرالیسم خود را شمردند

لیبرال دموکراسی عمدتا جامعه های متمدن و مترقی غربی ادعای اعمال ان را بالای دیگر ملل دارند و به این باور اند که لیبرال دموکراسی نوعی از موکراسی غیرمستقیم و یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است. لیبرال دموکراسی بیشتر بر داشتن حقوق طبیعی و مدنی و نیز به برابری و یا مساوات حقوقی برای همه شهروندان در حوزه های سیاسی و قضائی اعتقاد و تاکید دارد

 

نگارنده: عبدالمختار حقبین

 About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160