خدمات رایگان در مراکز صحی مرگ پرسونل طبی

Posted on at بنام خدا


خدمات رایگان در مراکز صحی مرگ پرسونل طبی


بعد از اعلان شدن واکسین سینه بغل وزارت صحت عامه قبل از این که در باره پرسونل طبی فکرکند , تبلیغ این واکسین را از طریق رسانه ها شروع نمود , که باعث ازدهام بیش از چند صد تن در مراکز صحی شد و باعث استلاک پرسونل گردید.ای کاش قبل از تبلیغ می دانست که به کلینیک ها چی میگذرد , با معاش اندک که آن هم به موقع نمیدهد , این اعلان را در رسانه ها میکرد , از همه مهمتر خدمات رایگان باعث درد سر پرسونل و خوشگذارانی بیکار شده است که همه روزه در کلینیک ها انتظار شماره داکتر را دارند , زمانیکه آمدن مجدد شان صحبت میشود , نفرین به پرسونل تحایف شان بوده و حرف که معاش میشود وظیفه شما است, نمیدانند اگر به آن مردم بیکار اوقات خوش خواهد بود و با گرفتن ادویه سبب امراض مختلف خواهند شد هر چند تبلیغ    اولویت قرار دارد ولی بسیار موثر نیست وزارت صحت عامه به فکر مردم می شد , فقط توبرکلوز و واکسین رایگان میکرد.دیگر بخش ها را اندک فیس کم مانند (10 افغانی) اخذ می نمود , هم ازدهام کم میشد هم خدمات باکیفیت ارایه میگردید وهم پرسونل خسته نمی شدند هم کلینینک برای سپری کردن اشخاص بیکار و صحت مندی شد و هم پرسونل طبی به آسمان فرار می کردند.نویسنده : تانیا نوریAbout the author

tania-noory

My name is Tania Noori , My Father 's name is Noori Ahmad , I am student at Hatifi High School , I am in 12 class.

Subscribe 0
160