خشونت علیه زنان

Posted on at


خشونت علیه زنان

 

بدبختانه در افغانستان خصوصا ولایت هرات خشونت در مقابل زنان زیاد شده وزنان بی گناه مورد عملات شوم قرارمیگرند واین عملات بعضا از طرف شوهرویا هم بخاطر شکنجه ها دست به خود سوزی ویا هم خودکشی میزنند.کسانی که به زنان که مادران ویاخواهران  این جامعه اند ظلم میکنند در حقیقت به حق خود ظلم کرده

 

اند ودراین دنیا وآن دنیا بی قدر وعزت میشوند.آنها چطور اشخاصی اند که همسر وهمراز خود را به یک طریق وحشی گیری از بین میبرند.واین کار به شن یک مسلمان نیست به جز کسانیکه از دین اسلام بی خبر اند.وچی تا آنجای که افراد ظالم دهن وبینی زنان خود را توسط یک آله که حیوان راتوسط آن کشتن دشوار وسخت است از بین میبرند آنها مسلمان نیستند .چرا این قسم میکنند چراهمیشه زنان بی گنا مورد قربانی

قرار میگیرند اگر عدالت برای مرد وزن یکسان است؟ پس چرا اینقدر ظلم تنها برای زنان ؟چرا به این کارهاخاتمه نمیدهید پس شما از یک کافر چی فرق میکنید چطور از دل میشوید بینی وگوش های مونث خود قطع کنید آیا این کار به قران شریف آمده است پس چرااینقدر ظلم روادارید آزار دادن یک مورچه گناه است پس شما فکر کنید که از یک خانم گناه آن چقدر است آیا این عدالت است که در ولایت هرات شب جمعه یک بی دین وخدا نترس همسر خودرا در جلواطفال خود به

یک طریق ظالیمانه بخاطر اینکه پول مواد خود راپیداکند خانم خود توسط چاخولب وبینی اش قطع کند واو هم در جلو اطفال خود پس آن اطفالیکه آینده ساز هستند چی یاد بگیرند از او پدر ظالم خود هنوز افغانستان از دیگر رنج ها وغم ها خلاص نشده که این ظلم رواج شده است واین بخاطر بی سوادی وعقب مانده گی ذهنی مردم افغانستان است پس اینقدر ظلم بر خود همسران و اولادان خود رواندارید بس کنید وبیایند دست به دست هم داده وافغانستا ن خودرا بسازیم دیگه خشونت علیه زنان وتبعیض جنسیت ای خلاص شد افغانستان ومردم آن در حال پیشرفت اند  About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160