غذاهای افغانی

Posted on at


غذاهای افغانی


 


غذاهای محلی نماینگرفرهنگ افغانی خودما است وما باید این فرهنگ افغانی خود را رونق بدهیم تا فرهنگ ما زیر پا نشودغذاهای افغانی هر کدام لذت ومزه خود دارا میباشد غذاهای محلی که در افغانستان استفاده میشود تعداد آن زیاد است غذاهای محلی درسطح منطقه وجهان مشهوریت خود را داردو به نام غذاهای محلی افغانستان یادمیشوداز جمله غذاهامشهور آن کچری گوشت لند است که همه مردم چی پولداروچی فقیر آن غذا را دوست دارند ودرخانه تمام افغانها موجود است ودر رستورانتها نیز یافت میشود.وخصوصا کچری گوشت لند در زمستان استفاده میشود ما باید به جای اینکه از غذاهای خارجی استفاده کنیم کوشش کنیدکه از غذاهای محلی  خوداستفاده کنید .غذاهای مشهور افغانی عبارتند از{قلورترش,قلورشیر,قورتی,شیربرنج,شوروا,شله ماش,کچری گوشت لند,قابلی وغیره از جمله غذاهای افغانی هستند.غذاهای محلی از غذاهای پر ارزش خارجی دارای ارزش بیشتر استند.واز جمله شیرینی هایکه مردم افغانستان استفاده میکنند عبارتنداز{جلبی, حلوا,شیپره,فدنی وغیره است غذاهای محلی خودما درکشور های خارج ارزش خودرا دارد.غذاهای  محلی باید در ظرف های برشو خورده میشودچون مزه آن درظرف های برشو صد چندبیشتر میشودپس نگذارید که فرهنگ غذاهای افغانی ماکم شود بر علاوه این فرهنگ باید به فرهنگ های دیگر مانند حفظ آثار تاریخی حفظ رسم ورواج های افغانی توجه صورت گیرد.پس شما کوشش کنید زمانی که به خارج از کشور مسافرت میکنیدویا به رستورانت های آنجا میروید غذاهای محلی خود رافرمایش بدهید تا در آن کشور نیز غذاهای محلی ما رونق پیدا کندومردم آن کشور نیز به غذاهای محلی ما دلچسپی پیدا کنند.واز آن استفاده کنند.من عاشق غذاهای افغانی خودما هستم خصوصا کچری گوشت لند گوشت لنداز صدکیلومتری بوی آن اشکار است.معمولا غذاهای افغانی از پیش ساخته شده است خصوصا در فصل زمستان چونکه فصل سرما است ومردها بیشتر به خانه بیکار اند وخانم های خانه غذاهای خودشان غذاهای به دست خود میسازند تا در زمستان آسوده باشند.غذاهای افغانی بهترین غذاهااستند که هم مزه وهم دارای رنگ وبوی خود میباشد.خوردن غذاهای محلی درکنار فامیل چنان لذت آن دوبرابر میشودغذاهای محلی خودما دیگر غذا است به افتخار غذاهای خودمان امتحان شرط است
About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160