دوره پیدایش پول

Posted on at


دوره پیدایش پولهمانطور که تاحدودی همه درباره پول معلومات مختصری داریم بیایید کمی بیشتر درمورد این کاغذهای که هرکدام دارای ارزش خاصی است معلومات بیشتری بدست بیاوریم خوب البته درسالهای نخستین بشریت پول اصلا وجود فزیکی نداشته وبیشتر معاملات اشخاص طوری انجام می شده که درمقابل خرید یک کالا پول پرداخت نمی شد بلکه درمقابل خرید یک کالا کالای دیگری مبادله می شد.البته بخاطر این مبادله کالا به کالا مشکلات زیادی وجود داشت زیرا ممکن بود ارزش این کالاها یکی کمتر ودیگری بیشتر می بود.ویا ممکن بود این کالاهای قابل مبادله دوطرف مورد نیاز بازرگانان نمی بود.واین موضوعات باعث شد که درابتدا اشیایی را بخاطر مبادله کالاها پیدا کند که بتواند بجای مبادله کالا به کالا نقش یک واسطه را بازی کند صدف را در کنار دریاها که به صورت فراوان پیدا می شد تعین کردن و گوسفند را در مناطق کوهستانی مشخص کردن به این معنی که درجاهای که صدف زیاد یافت می شود در مقابل یک کالا مبادله شود و گوسفند نیزدرمناطقی که بصورت فراوان وجوددارد در مقابل کالا مبادله شود.خوب بعداز گذشت چندین سال دوکالای دیگر طلا و نقره سری کار آمد که بجای صدف و گوسفند قابل مبادله بود.که بلاخره بخاطر اسان کردن کار وتوسعه دادن تجارت خود بازرگانان و اشخاص مسئول تصمیم گرفتن که طلاها را به صورت سکه دربیارد و انها را در دادوستد خود به کاربرد.البته این سکه ها و نقره ها در مبادلات و معاملات  جهان بسیار نخش برجسته ای را ایفا کرده و باعث توسعه تجارت آنها شده که باعث پیدایش صرافی ها شد این صرافی ها ایجاد شده بود که اشخاص بتواند طلا ها و یا سکه های خود را بطور امانت در اختیار انها قرار دهد و صرافان نیز بخاطر امانت گذاشتن کالاهای مشتریان اسناد کاغذی را دراختیار انها قرارمی دادند که مشتریان این اسناد کاغذی را می توانستند در بازار معامله کند زیرا دراین اسناد ارزش کالاهای انها درج شده بود و می توانست درمقابل ان کالاهای دیگری را خریداری کند.ودراین زمان بود که پیدایش پول به وجود امد و دراین زمان بود که بانک ایجاد شد که این بانک ها به اندازه طلا و نقره ای که دراختیار داشتند کوشش کردن به ارزش انها پولی کاغذی را چاپ کند.و این طلا ونقره را پشتوانه ای برای این پول های کاغذی  نگهدارد.بانک نیزبر اساس همین صرافی های که ایجاد شده بود الگو برداری کرده و با فعالیت های بیشتری شروع به کار کردن.تا امروز که حتی انتقال پول بسیار ساده شده که بازرگانان حتی اشخاص عادی می توانند پول خود را بصورت الکترونیکی نیز با خود انتقال دهدو درمقابل خرید کالاهای خود می تواند بصورت الکترونیکی ارزش انها را پرداخت کند که این نیز یکی از دست آوردهای امروزی است.About the author

160