چيزهائيکه باعث خرابي هاردديسک ميشوند

Posted on at


چيزهائيکه باعث خرابي هاردديسک ميشون


1-  تکانهاي شديشد برق  .2- Shut Down نکردن کمپيوتر .3- تکانهاي فزيکي مثل ضربه هاي پي در پي . اين ضربه ها در هردوصورت که کمپيوتر روشن باشد يا خاموش به هاردديسک صدمه وارد ميکند .


 SIMMs: (Single Memory Module) :  همان شيارهائيکه (RAM) در آن قرار ميگيرد بنام Simms ياد ميشود . DIMM: (Dual Inline Memory Module) :نوعي بورد حافظه است که متشکل از Chip هاي RAM ميباشد . در Dimm مسير Data 64 Bit)) و جود دارد در حاليکه در Simm مسير Data (32 Bit) است . و فرق دوم آن اينست که Simm يکرويه و Dimm دورويه است (در هر دو روی لین دارد.)


 


Connectors


   توسط کونيکترها Device های مختلف را باکمپيوتر وصل نموده که نام هاي خاص دارند و قرار ذيل اند :1-  DB Connectors: اين کونيکترها بشکل D بوده که هريک از اتصال دهندگان ورودي و خروجي را آسانتر ميسازد . اين کونيکترها ميتواند Pin, Socket  Male, و Female باشند . اين کونيکترها داراي 9 الي Pin37 بوده ميتواند . مانند کونيکترهاي Mouse, Monitor وغيره .


 2- DIN Connectors: اين کونيکترها بشکل مدور بوده يک اتصال دهنده اجزاي گوناگون در کمپيوتر هاي شخصي استفاده ميشود . مانند کونيکتر Keyb .


3-  Phone Connectors: کونيکترهائيکه کيبل تلويزيون را باFax Modem وصل نمايد بنام RJ Connector  ياد ميشوند.  RJ کونيکتر ها دونوع است که عبارت اند از :1-     (RJ 11)2  (RJ45)کونيکترهاي RJ11 براي وصل نمودن لين هاي تيلفون استفاده ميگردند .کونيکترهاي RJ45 براي وصل نمودن لين هاي نتورکنگ استفاده ميشوند .(Registered Jack Connectors)RJ -


تمام RJ ها براي اتصال نمودن کارتهاي تيلفون ، کارتتهاي نتورکنگ انترنت وسايليکه براي آن ساخته شده باشد به کار میرودکه از آن جمله RJ11 براي اتصال لين هاي تيلفون با Modem Card استفاده ميشود .RJ45 داراي اتصال دهنده هشت سيمي است و نسبتاً بزرگتر بوده و براي اتصـال نمودن WAN-(Wide Area Network)  از آن استفاده ميشود. BNC – Connector (British Naval Connector) :


اين کونيکتر براي وصل نمودن Coaxial Cable استفاده گرديده و Coaxial Cable  همان کيبل های است که در آنتن تلويزيون بکار ميرود و آن پلکي که اين کيبل را به تلويزيون وصل مينمايد بنام BNC- Connector ياد ميشود 


 About the author

160