از خانه بیرون نرود

Posted on at

تمام مطالب بالا برای زنان قابل توجه است.تنها یک نکته است که گاهی آنهارا به اعتراض وامی دارد وخلاف آزادی واستقلال خود می دانند  و آنهم جلوگیری از بیرون رفتن از منزل است .جای تردید نیست وقتی که شرکت مقدس بوجود آمد باید زن وشوهر مقررات داخلی را به تمام معنی رعایت کنند تا زندگی مشترک آنه قابل دوام باشد.از شرایط ازدواج این است که زحمت کشیدن ومخارج منزل راتهیه کردن به عهده مرد گزاشته شده وتهیه غزا واداره منزل به عهده زن است.هر گاه بخوهند در انجام وظیفه ئی خود کوتاهی کنند نسبت به شرکت مقدس بی وفائی کرده است وپایه های آنرا کرده است.بسیاری از اختلافات زن وشوهر از همین بی اعتنائی به مقررات شرکت مقدس سرچشمه می گیرداین نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که زن برای شوهر مخصوصآ اگرتازه ازدواج کرده باشند گوهری گرانبها و گنجی پر ارزش است که شوهری نمی خواه کسی از این ذخیره بزرگش باخبر گردد وبه فکر دست بر زدن به آن بیفتد.بنا بر این چنی شوهرانی ازهمسر خود می خواهند که با آرایش چهره از خانه بیرون نرود ویا درکوچه بازار خودرا در معرض تماشای مردان بیگانه قرارندهد.ویا باپوشیده لباس نازک خودرا انگشت نمای خاص وعام نکند
اما زنان کوتاه فکری که گاهی این پیشنهادات را توجیه به سوئی زن شوهر می کنند ویا پا فراتر گزاشته شوهر را متهم به حسادت می کنند.سخت اشتباه می کنند.آنها به جای تشکر از چنین شوهرانی در بیراهها گام بر میدارند وسر انجام شرکت مقدس آنها متلاشی می شودهر قدریکه تفاهم وصمیمیت در میان زن وشوهر بیشتر باشد دوام این شرکت مقدس بیشتر می شود.تفاهم وصمیمیت هم با احترام متقابل وگزشت واستقامت در برا بر نا ملایمات بدست می آید.رسول خدا(ص)برای اینکه چنین زمینه ای برای زن وشوهر بوجودآید به مرد سفارش می کند که به همسرت بگو:من دوستت دارم(واین تزکر از روی دوستی باشد)این عمل بر مهربانی زن می افزاید(وتفاهم به وجود نی آید)ومهر مرد هیچگاه از دل زن بیرون نمی رود.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160