خودآرائی زن برای شوهر

Posted on at
زن باید کوشش کند تاخانه ئی شوهر خودرا پاک نگهدارد،محیطی با وصفا وصمیمیت فراهم کند از ترش روئی بپرهیزد.کودکان خودرا درموقع آمدن شوهر مرتب کند وراه استقبال از پدر را به آنان بیاموزد.از آمدن مهمان اظهار شادی وسروروخوشی کند تا شوهر اوقات اضافی خودرا در مهمانی های خصوصی صرف کند بلاخره از خودآرائی،تغیر لباس وعطرزدن برای شوهر خودداری نکند.این سفارش های است که خاندان رسالت به زن مسلمانان نموده است وصرف در نظر از سفارش در باره نظافت،لباس،منزل وزبان خوب فرموده اند:


"نباید زن بدون زیور باشد،هرچند گردن بندی به گردن آویزد،وشایسته نیست دستش را بی رنگ گزارد اگر چه با حنا رنگ کند،هر چند زن سالخورده ئی باشدجالب توجه این است که در مطلب بالا سفارش شده است که زن سالخورده هم باید خودرا برای شوهر بیاراید واین نکته ئی مهمی است که با توجه به آن تا حدودی از گریز پائی شوهر جلوگیری می شود.


زن باید شوهر را در خانه آزاد بگزارد هر کجا که می خواهد بنشیند،غذا بخورد، وهر جا که می خواهد روزنامه ووسائل خودرا بگزارد وبلاخره آسایش کامل داشته باشد


.


بدون تر دید وقتی نکات بالا رعایت نمی شود چندی بعد کلمات زیر از دهن زن خارج می گردد."پس از سال ها زحمت ومقاومت که برای تهیه ئی وسائل زندگی تحمل کرده بودم حالا تا دید کار وبارش رونق پیدا کرده ودیگر به زنی مثل من احتیاج ندارد مرا رها کرد وبه جستجوی زن جوان تر رفت.


اصلی مطلب در این جا است که اگر کسی به این خانم بگوید که علت وسبب واقعی طلاق اشتباهات خودش بوده است نه وجود یک زن دیگر باز هم قبول نخواهد کردبانو دیل کارنگی می گوید:مازن ها نسبت به آن چیزهائی که به ثر وصورت خود می مالیم ویا می پوشیم بیش از آنچیزهائیکه باید به مغز ودل خود راه دهیم توجه وعنایت می کنیم.


 


نویسندهاحمد یعقوب زاده


 About the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160