چگونه همسر دلخواه خودرا بشناسم؟

Posted on at
پنج کلید برای باز کردن بزرگترین قفل زندگیتان


اول- تحقیقات اصولی بنمایند


شما می خواهید مهم ترین تصمییم زندگیتان را بگیرید هیچ تصمیم تاثیر گزار تر از چیزی نیست که شما قصد انجامش را دارید.یک تصمیم اشتباه،نه تنها شما بلکه خانواده،دوستان وآشنایان تانرا نیز به درد سر می اندازد.گاهی اوقات یک ازدواج نا موفق،چندین خانواده دیگر را نیز به هم می ریزدوناراحتی ها استرس ها وجنجال های زیادی رابه بار می آورد.پس لازم است شما حد اکثر دقت تانرا به کار بگیرید.اولین واساس ترینو ظیفه شما این است که تحقیقات اصولی،دقیق ودرستی انجام دهید،تا بتوانیددر مرحله ئی اول شناخت نسبی از طرف مقابلتان دست یابیدگاهی اوقات،دوستی وآشنائی ها موجب می شود تا شما از تحقیقات اصولی ودقیق اجتیاب نمائید.


شیرین 26 سال دارد.اودر مورد تحقیقات اولیه می گوید"20ساله بودم که پسر خاله ام به خواستگاری من آمد.آنها در شهر دیگری زندگی می کردند وما ارتباط صمیصی ونزدیکی باهم داشتیم رخصتی های آخر هفته را مدام باهم به سر می بردیم.آن زمان فکر می کردم که خانواده ئی نجیب تر از خانواده خاله ام وجود ندارد واین قضیه از دید ما به اندازه ئی روشن وواضح بود که اصلا نیازی به تحقیق نمی دیدیم،اما چندین ماه بعد از ازدواج،متوجه شدم که بایک تحقییق ساده از همسایه ها می توانستم که بفهمم که شغل اصلی شوهرم،خرید وفروش مواد مخدر است.باز هم متذکر می شوم که شما درحال گرفتن مهمترین تصمیم زندگیتان هستید وضروری است که رو در رو ایستاده شوی تعارفات وخیلی چیزهای دیگر را کنار بگزاریدگاهی این علاقه است که حجابی بر چهره ئی واقعیت ها می پوشاندامیر علی می گوید:18ساله بودم که با نازنین،آشنا شدم.در مدت کوتاهی،علاقه ئی زیادی به او پیدا کردم وتصمیم گرفتم تا با او ازدواج کنم هر چه خانواده اصرار کرد که تحقیقات بیشتری نمایم ،گفتم نیازی نیست،چون نازنین را به خوبی می شناسم. علاقه ام با او به من اجازه نمی داد که حتا سوال کوچکی در موردش از دیگران بنمایم.متاسفانه چندسال پس از زندگی فهمیدم  که به بیماری شدید عصبی مبتلا است.بیشتر از افراد این سوال را مطرح می کنند که در تحقیقات چی معیار های را در نظ بگیریم.در این جا پنچ فکتور اصلی برای شما پیشنهاد می گردد.


بلوغ اجتماعی،بلوغ عقلی،بلوغ جنسی،بلوغ عاطفی وبلوغ شغلی می باشد که در آیند توضیحات مفصلی در باره هریک از این معیار ها خواهیم داشت ان شا الله


 


نویسنده سید علی اصغر یعقوب زاده


 160