نشست ناتو گرجستان به سطح وزیران دفاع کشورها. 85

Posted on at


این نشست وزیران دفاع کشورهای ناتو است که در جلسه ناتو-گرجستان شرکت کردند. در قدم نخست این همایش سردبیر ناتو جلسه را شروع کرد و موضوع های گوناگونی را به مرور گرفت.یکی از این موضوع ها روند انتقال امنیتی افغانستان است که تا آخر امسال،2014، به پایان خواهد رسید و بیشترین بخش نیروهای خارجی این کشور را ترک خواهند کرد و مسوولیت امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان واگذار خواهد شد. در جریان دور نخست آنها خوب درخشیدندAbout the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160