قطبین

Posted on at


قطبین

 

در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين تشكل داده است كه داراي هواي بي اندازه سرد و كشنده ميباشد و سردي آن هيچگاه از منفي صفر درجه پاين تر نمي آيد،

 

 حتي در تابستان داغ كه در اكثر كشور ها مردم از گرمي زياد و طاقت فرسا به تنگ می ایند ولي در قطبين در آنصورت نيست زماني مي دانند كه تابستان شده كه درجه حرارت يک درجه پاين تر آمده و از بالاي قله هاي كوه ها ي برفي و يخي برف كوچ هاي بسيار بزرگ با صدا هاي بلند از كوه ها سرازير ميشود و توته هاي اعظيم يخ و برف را در ابحار و دريا هاي كوچك و بزرگ پوشيده از يخ و برف قعطب هاي شمالي و جنوبي مي ريزند و بالاي هم متراكم گرديده و سپس مجمد ميگردند .

آيا تا كنون به اين فكر شده ايد كه آيا انسان و يا حيوانات در همچو سرماي سخت ميتوانند با محيط آنجا سازگار بوده و زنده گي نمايند و بدون اينكه گرماي مطبوع آفتاب را به فايده هاي كه از آن براي انسان ها و رشد و نموي نباتات و درختان ميرسد ضرورت نخواهند داشت التبه بايد گفت كه با وجود اين همه سردي كشنده مردماني در آنجا زنده گي مي نمايند كه به نام اسكموها ياد مي شوند كه خداوند منان انان را چنان با طعبيت آسيب ناپزير و جسم قوي خلق كرده و به همه شرايط آن كنار آمده اند و زنده گي طبعي خويش را مي گزارنند و آنها عادت دارند كه از زياد تر از ماهي هاي خورد و بزرگ و يا حتي از نهنگ ها ي بزرگ تغذيه نمايند.

 همچنان مردم آنجا برايرفع مشكلات خود و وسايل عبور و مورورو حمل ونقل اموال خود از وسايل پيش رفته عصري استفاده نمي كنند بلكه وسايل هاي كه خود ايشان ساحته اند استفاده مي كنند كه نوع درشكه هاي است كه چرخ ندارند و در قسمت زيرين در دو طرف دو شكل مسطح و هموار وجود داشته كه توسط هشت و يا شيش سگ تيز پا كشيده مي شوند كه ورزش اسكي از همين جا نشعت كرده است كه هردو نام اسكي و اسكمو با هم شباهت زيادي دارند ولي براي رفتن به ديگر مناطق توسط راه هاي آهن و طياره جات رفت و آمد مي كنند. پايان

با تشکر

نویسنده: عمرزبیر

 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160