جنگ

Posted on at


سیاه ترین کلمه جنگ است ، جنگ واژه ایست که وقتی نامی از او برده میشود همه قلبهایشان آزرده میشود . همه تصویری بد در ذهن دارند و همه آتشی در دلشان بر پا میشود


ای جنگ ای ابر سیاه ، چه میشود دست از دامان جهان و جهانیان بر داری ؟ چه میشود رخت بربسته و سفر صلح پیش گیری . خانه ها ویران گشت ، انسانها ناپدید گشتند و دلها همه داغدار گشتدر گوشه ای مادری میبینم که از داغ فرزندش فریاد میزند ، در جای دیگر طفلی میبینم که چشمانش پر اشک و جنگ ، والدینش را از وی گرفته است . همه فریاد میزنند جنگ بس است صلح میخواهیم


وقتی در کشوری جنگ باشد در آن جامعه هیچ پیشرفتی صورت نمیگیرد ، تمام کارها مختل میشود ، هیچ کاری به درستی صورت نگرفته و تمام فابریکه ها از بین میروند ، تجارت بین کشور ها لغو میشود و به رکود مواجه میشود . تمام خانه ها ویران میشوند و سبب هرج و مرج در جامعه میشود


پس اگر میخواهیم در کشور مان همیشه صلح و آرامش باشد دست به دست هم داده وطن خویش را آباد نماییم و صلح را در وطن خویش بیاوریم تا معنای زندگی را آنگاه بدانیم
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160