امتحـــــــــان

Posted on at


 


امتحان یکی از مرحله، فرصت و مجال، چانس، و یا گذر زمانی است که انسان در هر لحظه از عمر خود ناچار باید از این  رهگذر بگذرد خواه کامیابی مطرح باشد و یا نی، بل گذشتن از این کوچه حتمی و آمدنی است .حال به این که زندگی به چه گونه امتحانات و مشکلات که همانا امتحانات از زندگی است باید سازش کرد ویا باید سر نهاد، چون این حد و معیار از روز اول به شما مانده شده و شما در حلقه ی از این گونه امتحانات محدود شده اید، حال نباید به آمدن و سپری شدن ان ترس و حراس و یا قهر بود چون هر امتحان که به انسان ضربه وارد میکند در حقیقت گوشزد کردن به شماست و یا نباید آن را فال بد و یا ناسازگاری با خودتان بخوانید.امروز هستند کسان که از بسا امتحان بی نهایت حاد میگذرد و هیچ لحظ خوشی ای در زندگی شان به دوربین دیده نمیشود ولی آنقدر شاد و شکر گذار هستند که نمیشود به ذره، آثار غم و اندوه در زندگی اش حدس زد، این همان کسان اند که سر به تقدیر نهاده و هر چه را از جناب ان تعالی میدانند و همه را به خیر و عافعیت شان تعبیر میکنند، باید عرض کنم که این کسانی اند که به متل مشهور زبان دری که میگوید " صبر تلخ است اما بر شیرین دارد" صبر میکنند و منتظر حاصل و بر هستند، اما معلوم است که انتظار بر شیرین را نباید در این دنیای فانی جست و جو کرد چون این تعداد کسان به حقیقت آخرت پی برده اند و انتظار آن لحظه را دارند.اما مقصد من گذر امتحانات است که انسان در امور زندگی خویش جهت کسب دانش و موفقیت و یا باید نامی برایش بنهم که همانا در پی سرنوشت سازی که ای گذر میکند است ، چون این همه کسانی اند که بازهم شامل آن تعداد کسان که در اول اظهار داشتم محسوب میشود، اگر امروز امتحانات گوناگون ازجمله  ازدست دادن قربا، والدین ، مال و متاع دنیوی گرفته و تا هر امتحان که در نزد وجدان، هوای و نفس و امور خویش میدهد گذرمیکند که این گونه امتحانا ت شامل امتحانات درپی کسب و حصول علم ودانش هم میشود را در بردارد و همه به مقاصد نیک است، اگر آن را به مقاصد دنیوی حساب کنیم بازهم شامل امتحانات میشود که نتیجه ی نیک در آخرت دارد چون انسان که در این دنیا همه امتحانات در امور تحصیلی اش میداشته باشد به منظور چیست؟بلی این همان امتحانات است که انسانها به خاطر داشتن آینده نیک ، خدمت به اولاد وطن ، وطن و اولاد های خویش است .


اگر بگوییم که امتحان که جهت منافع شخصی و ساختن آینده خود انسان باشد چه گونه است؟ باز هم همان جواب اول است؛ انسان که از امتحانات گوناکون جهت ساختن آینده خودش و یا جهت کسب عاید خوبی برای خودش هست ، بازهم شمول عبادت وی بوده و در فکر آن است که فردا نشاید به عمل بدی و غیر قانونی وغیر اسلامی ای دست زند که نه پسند دین باشد، نه اخلاق و وجدان انسانی ، پس باید همه دانست که همه این گونه امتحانات را در هردو دارین  نزد پرودگار شان دادنی هستند.به امید اینکه همه از هر گونه امتحانات که جهت کسب امور شرعی شان میشود موفق و کامیاب باشند.


 


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160