حكمت خواندن نماز در دين اسلام

Posted on at


                                 حكمت خواندن نماز در دين اسلام


                                                               


طوري كه همه مسلمانان ميدانند نماز ركن دوم در دين اسلام است.وهمچنان نماز از جمله فرايض تاكيدي هست كه برهر مرد وزن مسلمان ويا هر شخص بالغ فرض بوده كه در هر وضع وشرايطي اكيدا بر قيام نمودن نماز از جانب خداوند(ج)ورسولش دركلام پاك خداونديعني قرآنكريم واحاديث نبوي (ص)باربار تاكيد شده است.البته بايد گفت كه نماز در مواقع ذيل بر خواندن آن تاكيد نشده كه بطور ذيل ميتوان نام برد.


خواندن نماز براي شخص مريض لازم و ضروري نيست چنانچه خداوند متعال فرموده است كه اگرشخص مريضي توانايي دارد اما نه آنقدر كه بتواند تمام نماز را بخواند امر شده كه تنها نماز فرض را بخواند يا اگر توانايي را ندارد بر آن لازم نيست.يا برشخص مسافر امر شده كه به اندازه زماني كه امر شده نماز نخواند و آن مدت زمان در جاهاي مختليف بطور متفاوت آمده است كه دقيقا عبارت از هفت شبانه روز است.


وهمچنان نماز خواندن در وقت خوف كه به گفته ما مردم در وقت جنگ تاكيد شده است.كه خواندن آن كثر شده است يعني اگر توانستي تمام نماز را بخوان و اگر نتوانستي تنها نماز فرض را بخوان.و همچنان همانند اينهاكه در قرآنكريم آمده است.نماز فايده هاي خود را هم دارد. نتنها نماز خواندن فايده ها ديني و اخروي نداشته بلكي فايده هاي معنوي وفيزيكي رانيز دارا است.كه در ابتدا در وقت وضو گريفتن را ميتوان نام برد كه برعلاوه اينكه نظافت خود را حفظ ميكنيم يا بدن ما پاك ميماند بلكي فايده هاي ديگري نيز دارد.كه در وقت وضو گريفتن زماني كه مثح سر ميكنيم سر ما آرام يعني عصاب ما آرام ميشود وبر علاوه فوايد فيزيكي خداوند متعال از اينكه فرض آنرا بجا كرديم زياد زضايتمند مي شود ودر دنيا آخرت كامياب و رستگار خواهيم بود.160