مادر بهترین هدیه الاهی

Posted on at


مادر بهترین هدیه الاهی

مادر ای مهربان ترین معلم ای خوشبوترین  گل که تا اکنون درگلزار بشریت روییده می خواهم تورا سپاس بگویم بخاطر آن همه نیکیهای که درحق من کردی و من هیچ گاه قدرت را ندانستم هیچ گاه تو را درک نکردن بسیاری اوقات حرفت را نشنیده گرفتم در حالی که توبا وجود تمام این ها سعی میکردی مراکمک کنی وبخاطرخوبی من میتپیدی

از زمانی که پا در دنیا گذاشتم تا حال برای توچیزی جزرنج در قبال نداشتم در حالی که تواین رنج را با تمام وجود قبول داشتی وحاضربودی بخاطرراحتی من خود را به هرآب وآتش بزنی تا من در زندگی خود احساس کمبودی نکنم

هرگاه اشتباه کردم نادیده گرفتی و اشتباه مرا اصلاح کردی وهیچگاه آن را به زبان نیاوردی درحالی که من هیچگاه در مقابلت چنین رفتارنکردم حتی اگر از سر محبت مرا سرزنش میکردی از تو ناراحت میشدم وآن حرف ها را هیچ وقت از یاد نمی بردم در حالی که مقصر خودم بودم

آیا من قادر خواهم بود این همه اشتباه را جبران کنم؟ شاید هیچ وقت نتوانم خوبی هایت را  جبران کنم و حتی اگرتمام زندگی ام را بگذارم شاید ذره از مهربانی های تو را تلافی نکند  با وجود این آرزو میکنم مرا ببخشی ویک بار دیگر اشتباهاتم را نادیده بگیری

به راستی که ما فرزندان قدر نشناسی هستیم چون با وجود تمام رنج های که یک مادر برای ما میکشد هیچ گاه قدرش را ندانسته ایم البته با وجود این که خیلی دیر شده بهتر است از همین حالا شروع به اصلاح کنیم

 About the author

160