"من ندایت را میشنوم " فیلم

Posted on atI HEAR YOUR CALL


"من ندایت را میشنوم"


مایوس نشو، امیدت را از دست نده، از آن ریسمان محکم بگیر


نرو؛ من ندایت را میشنوم


درحالی که  زیاد احساس سردی میکنی، متروک شده و تنها ! نرو؛ من ندایت را میشنوم


دستانت را بده برادر من ، من نمیگذارم که تو بروی !


به عقب نگاه نکن خواهر من ، من قسم میخورم که ندایت را میشنوم


دستانت را بده برادر من ، من نمیگذارم  زمین بخوری!


به عقب نگاه نکن خواهر من ، زیرا من سوگند میخورم که ندایت را میشنوم


طفل کوچک  از ماحول خود میپرسد : کجاست آن کوچه های که من در آن بازی و تفریح میکردم؟


ولی لطفا نرو و اجازه رفتن به خود نده، زیرا من درخواستت را میشنوم


نمیدانی که همه یکی هستیم، نرو، زیرا من ناله ات را میشنوم


امید را از دست نده ، دستانم را محکم بگیر ، فکر نکن که تو تنهایی ، زیرا ما همانند یک فامیلیم


دستانت را بده برادر من ، من نمیگذارم که تو بروی !


به عقب نگاه نکن خواهر من ، قسم میخورم که درخواستت را میشنوم


دستانت را بده برادر من ، من نمیگذارم  به زمین بیافتیAbout the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160