نشست ناتو برای اکراین 86

Posted on at


سردبیر ناتو در همایش ناتو-اکراین صحبت میکند که در سطح وزیران برگزار شده است. اکراین در حال عبور از یک بحران و شرایط بیسار وخیمی است بعد از انقلاب در آن کشور ایجاد شده است. بعد از تظاهرات برضد رئیس جمهور گذشته آن کشور که سبب فرار او از کشور شد, تظاهرکنندگان قدرت را در این کشور به دست گرفتند. حالا این کشور با یک بحران جدی روبرو است که روسیه را برای آن گناه کار میدانند.ناتو و کشورهای غربی دخالت روسیه در این کشور را محکوم کرده و از دولت مرکزی اکراین حمایت میکنند. جدایی طلبان طرفدار روسیه برای تجزیه اکراین و تقسیم این کشور به دو بخش میجنگند. این چیزیست که کشورهای ناتو و غربی مخالف آن اند و از یکپارچگی اکراین پشتیبانی میکنند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160