مرد م داری هنرمندی است

Posted on at


 


آیا هر گز به این نکته مهم توجه کردیده که سازش با مردم مثل خط نوشتن و ساز زدن و نقاشی کردن یک هنر ممتاز در زندگی است همه می دانیم که برای کسب هنر باید اول تربیه و اخلاق و تعلیم ضروری میباشد و از همه اولتر مشق و تمرین ضروری پنداشت میشود زیرا با یقین کامل گفت میتوانیم که هر قدر هنرمند تمرین و مشق را پیش خود بسازد در حقیقت کار به وجه احسن به پیش میرود


.


درجه عالتری را هنر مند کسب میکند اما با وجود این برای کسب مهمترین هنر که مردم داری و علاقه گرفتن مردم است با همنوانش و اطرافیان میباشد و در این کار به نقش و تمرین و  مشق آنقدر همم نیست و هر کس که دارای اخلاق بهتر باشد در حقیقت دارای بسیار دوست و مردم دار میشود.


غالبا عمل ما میتواند بسیار مفید و موثر در این کار باشد زیرا همه گان کوشش مینمایند که در این کار موفق باشند و این کار یا خصلت بهتر در این کار بدون نقشه و فکر قبلی و به حکم اتفاق و تصادف است و هر کس دارای خصلت خوب باشد در حقیت میتواند که راه بهتر را در زندگی انتخاب نمایدبسیار کسانی استند که با هیچ هنری علاقه ندارند اما کمتر کسانی وجود دارد که به حسن روابط داشتن با دیگران در بین شان دیده نشود و این کار به مشق و تمرین ضرورت ندارد و همین روابط است که انسان را برای بهتر و در همه کار ها موفق و سازگار میسازد  بسیار کسانیکه دارای اخلاق حسنه استند بشتر جلب توجه مردم را جلب نمود اند.


بلی خوشبختانه این هنر بزرگ را میتوان آموخت ولی البته شوق و استعداد اشخاص در این مورد به یک نعمت بهره ور خواهد بود انسان به طور کلی احوال و خصایص را دار میباشد که در پیشرفت و سعادت انسان کمک می کند و در همه موارد انسان به خوبی انسان میرسد و باعث افتخار هم میباشد.


یقین بدانید که شخصیت شما از روز تولد در حال رشد و پرورش بوده و پیوسته در این حال خواهد بود و بنا بر این ممکن است آن را در راه درست و به نفع سعادت خواهد بود و انسان را در عمل کمک میکند بشرط آنکه در کار خود راستگو و صدیق باشید زیرا انسان همیشه از راه مردم داری برای دیگران و روابط که بین شان وجود دارد کمک و معاونت نماید.


در راه مردم داری بهتر است که راه خوب را همیشه تعقیب نمایم و از کارهای بهتر را تعقیب نمایم چون همچنان شخصیت انسان را نشان میدهد و از راه بهتر انسان میتواند که عادتی را که در سر داریم باعث رشد و نمو آن میشود و در زندگی مایه برجستگی و کامیابی باشد .و همیشه کوشش نماید که در شناخت خودتان و دیگران رهنمایی کنیم  باقی بسته و به فراه است که تا جی اندازه برای مردم و با مردم کوشش می نماید که خدمت نماید.


و یگان راه که انسان میتواند دیگران را گروید اخلاق خود کند روش بهتر و راه درست را تعقیب کردن است و با اخلاق در ست همرای مردم روش درست را پیش بیگرم و از کار های بد جلوگیری نمایم و به راه خوب مردم را تعقیب نمایم و این کار برای انسان مایه افتخار و سر بلندی است


نویسنده عبدالقهار کبیری


 About the author

160