آرامش در خواب

Posted on at


خواب يكي از نياز هاي جدي مغز واعضاي بدن انسان براي ادامه كاركرد ها و رفع خستگي اين سيستم ها پنداشته مي شود، كه خدواند دانا و مهربان شب را براي رفع خستگي كاركرد هاي  اعضاي بدن انسان ها فراهم كرده است. قسمي كه پادشاه حقيقي هستي در كلام بشر شمول خود ميفرمايد:


 و سخر لكم الشمس و القمر داءبين و سخر لكم الليل و النهار (ابراهيم.آيه 33).  ترجمه: و خورشيد و ماه را كه پيوسته در كارند، براي شما رام كرد و شب و روز را نيز براي شما رام كرد.


ديدن رويا در خواب عبارت از تحرك، خورد و نوش، تفكر و عملكرد مجازي انسان است كه در اراده خودش نبوده ومملو از فعاليت هاي روحي و رواني مغز، بدون انجام هيچ گونه فعاليت فزيكي مي باشد.(به استثناي انجام فعاليت فزيكي در خواب در بعضي حالاتِ امراض روحي).


قسمي كه در حالت بيداري مغز انسان فعاليت هاي روحي و جسي را كنترول ميكند و باعث ايجاد تحرك فزيكي و تفكر ذهني مي گردد،  در حالت خواب آن فعاليت هاي مغز كه منجر به عملكرد فزيكي در بدن ميشود تا حدي غير فعال ويا متوقف مي گردند بناءً آنچه در خواب نقش مهم دارد، آن فعاليت هاي مغز است كه بر تحرك فزيكي بدن مرتبط نبوده و روح و روان انسان را هدف مي گيرد، كه منجر به برقراري ارتباط با عالم رويا ميگردد.


براي داشتن آرامش در خواب و ديدن رويا هاي خوب بجاي بد، بايد نكاتي را قبل از خواب و در هنگام خواب در نظر گرفت كه مي تواند در اين امر تا حدي مفيد واقع شود.


چند موردي كه براي داشتن آرامش در خواب ويا داشتن خواب راحت به ذهنم مي رسد اينها اند:


-          از همه مهمتر موجوديت مكان مناسب براي خواب است. مكاني كه از آزار و اذيت هاي محيطي در امان بوده و داراي هواي متعادل و هماهنگ با درجه حرارت بدن باشد. اين مورد شامل فضاي عاري از هر گونه اذيت هاي صوتي، بدني و محيطي مي گردد.


-          در نظر گرفتن زمان خواب معمول هر شب بصورت منظم. بطور نمونه اگر يك شب ساعت 10 مي خوابيم بايد در شب هاي ديگر هم چنان در همين زمان بخوابيم، در غير آن نظم وعملكرد مغز در فراهم كردن خواب عميق و راحت بر هم مي خورد.


-          در نظر گرفتن فاصله صرف غذا الي زمان به خواب رفتن.  در صورتي كه بعد از خوردن غذا بدون گذشت اندك زمان، عمل خواب صورت گيرد شخص به دليل انجام تعاملات و فعاليت ها بر غذاي موجود در معده خواب آرام نخواهد داشت. بايد اين فاصله زماني از زمان صرف غذا الي زمان خواب در نظر گرفته شود كه اكثر متخصصان بخش طبابت به حد اقل فاصله زماني 2 الي 3  ساعت تاكيد دارند.


-          نداشتن تشوشات روحي و رواني. چون به نزد اكثر علماي فقه و دانشمندان معاصر، انسان متشكل از ماده و روح است. بناءً  موجوديت هر گونه موردي از قبل، كه باعث صدمه رسيدن به روح انسان گردد، ميتواند در از بين بردن آرامش خواب نقش بارزي ايفا كند. براي اينكه خوابي توام با آرامش داشته باشيم بايد موضوعات نگران كننده رفع گردد در غير آن خواب با رويا هاي بد و مخوف روبرو خواهد شد، و حتي بعضي اوقات ميتواند فضاي خواب را بر هم زند.


-          استفاده و يا عدم استفاده بعضي از غذا ها كه بر روند خواب تاثير گذار اند. استفاده از از مواد نكوتين دار و يا امثال آن كه از مساعد شدن حالات خواب جلوگيري ميكند. / و يا هم استفاده از موادي كه بر مساعد شدن شرايط خواب كمك ميكنند. مثلاً استفاده يك گيلاس شير قبل از خواب.


-          براي خواب كردن قصد نكنيد، بگذاريد خواب خود به سوي شما آيد. خود را مصروف بعضي مواردي بسازيد تا اينكه مغز به تدريج شرايط و حالات خواب را فراهم كند. بعضي وقت چنين پيش مي آيد كه وقتي مي خواهيم به خواب برويم اما قبل از آن به بعضي موارد مهم زندگي خود فكر ميكنيم كه خواب را از نزد ما مي ربايد و ساعت ها با بيداري سپري ميشود.


-          داشتن لباس هاي آزاد و بستر مرفع  براي وضعيت بدني بهتر. بستر خواب قسمي آماده شود كه تمام اعضاي بدن احساس راحتي كرده و آزار نبينند. مثلا وضعيت ستون فقرات و گردن راحت تنظيم شود


.(نويسنده: حامد پيماني)About the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160