ابعاد خشونت و راهکارها

Posted on at


خشونتبه عنوان معضل اجتماعی دارای پیشینه ای به قدامت تاریخی و نفوذی به گسترة فرهنگ جوامع انسانی است که به طور عموم زنان و کودکان بیشتر از این ناحیه متاًثر میشوند.  


از عوامل خشونت می توان به موارد زیادی پرداخت که عوامل روان شناختی و اخلاقی، مسایل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی از آن جمله می باشد و این عوامل به پدید آمدن انواع خشونت مدد رسانیده یا موجب شدد م گاهی استمرار آن میشود که در بروز آن بیشتر بیماری های روانی همچون افسردگی، ضعف روانی، بدگمانی، روان گسیختگی، نقش عمدة را دارد ودر نتیجه این حالات باعث رفتاری می باشد که به دیگران صدمه با آسیب می رساند.


 


خشونت علیه زنان تقریباً در تمام طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. هر چند این پدیده درمیان برخی از گروه هاشایع تر است از جمله زنان در جامعة سنتی افغانستان همواره یکی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و هستند. درشرایط کنونی افغانستان، مسئلة فرهنگی یکی از بزرگترین شاخص ها در پیدایی و شکل گیری خشونت علیه زنان می باشد. هرچند در سالیان اخیر دولت و بخصوص وزارت امور زنان دراز بین بردن این معضل بیشترین جد و جهد را داشته اند اما هنوز هم خبرهای ناگوار از گوشه و کنار این کشور خاکی ازآن است که ریشه های این پدیده درخانواده ها بسیار تنومند بوده و ازبین بردن آن زمان طویل و اقدامات همه جانبه در سطح گسترده را می طلبد. خشونت خانگی که از جانب مردان بر زنان خانواده اعمال می شودنسبتاً قربانیان بیشتری از انواع خشونت را دارد اما به دلایل فرهنگی و عنعنوی و جرم نپنداشتن این گونه خشونت ها، به دستگاه های عدلی و قضایی راجع نمی شود که این خود در استمرار خشونت های خانگی اثر گذار است.


 


ازدواج های اجباری یکی از علت های بروز خشونت محسوب می شود، ازدواج های اجباری و قبل از وقت هم برای دختران و هم برای پسران پیامد های ناگوار و زمینه سازخشونت ها می باشد، دیدگاه های غلط و برگرفتهاز رسومات به جا مانده از گذشته گان فرهنگ اکثر جامعه را چنین تعین کرده که برای ازدواج سنی تعریف نمی کنند و یا به این باور اند که از زمان رسیدن دختر به تکلیف به فکر ازدواج او باشند بدون درنظر گرفتن سلامتی وی ویا زایمان زود هنگام که صدمات جدی بر روان و جسم مادر را درپی دارد ودر فیصدی بالا احتمال به مرگ مادر و نوزاد منجر میشود. رسانه ها در فرهنگ سازی، آموزش و پرورش، تبلیغ امور، کلیدی ترین محرک و پر توان ترین وسیله در محو خشونت علیه زنان محسوب می شوند، اما تعداد از آنها با پخش فیلم ها، تصاویر مبتذل و برنامه های که در آن انواع خشونت به نمایش گذاشته میشود به خصوص خشونت علیه زن به تولید


ناهنجاری های اجتمایی مدد رسانیده و الگو پذیری افراد جامعه ازین نارسایی هارا فراهم می سازد


"سونیا"بشرمل


 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160