دخترم چشم گربه ای

Posted on at


دخترم چشم های عجیبی دارد.مردمک چشم های او چون مردمک چشم گربه برق می زند.حالت چشم هایش نیز بی شباهت به چشمهای گربه نیست.دختر هایشیطان و باهوش مکتب(صنف اول ابتدائی)خیلی زود یعنی در همان نخستین روز آشنائی با دختر من به این خصیصه او پی بردند واین را به عنوان یک ضعف وکمبود،ویک چیز شرم آور به رخش کشیده اند.


طفلکم روز اول را تحمل کرد اما یرروز حوصله اش به سر رسید وبه بغض گفت


مادر بچه ها به من می گویند چشم گربه ای!مگر چشم من به چی صورت است؟......من خجالت می کشم حیران ماندم که جوابش را چی بدهم ...نه عزیزم اتفا قآ چشم های تو زیبا ترین چشم های دنیا است .دوستانت به چشم های تو حسودی می کند که همچو حرفی رازده اندمادر می افزاید که:باز امروز ظهر دخترم گفت:مادر امروز باز بچه ها به من گفتند:چشم گربه ای ،به آنها گفتم:مادرم گفته چشم های من زیبا ترین چشم ها دنیا است.اما آنها مسخره ام کردند وگفتند:مادر ات دروغ گفته...مادر!من دلم نمی خواهد به مکتب بروم آنجا خوب نیست.......


سپس مادر از خوانندگان روزنامه استمداد نموده که من با این وضع چه کنم؟ او به دین ترتیب از مکتب بیزار می گردد آینده خطرناک دارد؟


بیست روز بعد مادر دیگری پس از ذکر درددل های خود که دخترش داراه رفتن می لنگد این مادر این مادر را پند داده است که از چشم های او تعریف کن وبه دوستان واقوام خودبگو از چشم هایش تعریف کنند قضیه حل می شودجای بسیار تئاسف است که امروز کودکان،نوجوانان،جوانان،وپدران ومادران مسلمان خیلی از ارزشها ومعیار های خوب را که اسلام معرفی نموده است  نمی دانند ودر بعضی از موارد آنها را ضد ارزش گمان می کنند.


بلی!همین نکته که "چشم گربه ای"از امتیازات دختر به حساب می آید.اما به نظر پدران ومادران مسلمان نرسیده وزندگی را بر آنان وعده ای دیگر تلخ کرده است.در صورتیکه اگر از ریزه کاری ها ونکات ظریف رهنمود های اسلام آگاه بودند به چنین ناراحتی هائی گرفتار نمی گردیدند.


 160