د انکس فلم مجازی پیسی او مرتبطه پروګرام د هغو سره٬ ډیجیټالی سواد+ چی اجتماعی رسانی یی اچوی = ډيجیټالی پایداری

Posted on at

This post is also available in:


:!زما نه واوری


تادیه شوی درآمدونه به مو د ۲۰۱۴ جنوری نه تر د آپریل ۱۵ پوری به په ډالر درکړل شی٬ وروسته د هغو نه به ستاسو ټول درآمدونه به مو د ۲۰۱۴ کال فبروری نه په مجازی پیسی باندی به درکړل شی. 
 


او ډیر مهمه دا چی


د انکس فلم مرتبطه پروګرام پیل کیدل – ستاسو لس فیصده درآمده به ونیسی


که تاسو د انکس فلم کورنۍ غړی نه یاست٫ د دی نه ډیر وخت وآباسی او همداغه نن زما د شخصی پاڼی نه نوم لیکنه وکړی. او مرتبطه د هغو سره به انکس ښځي بنیاد ته به پیسی ورکړل شی.


لطفا زما شخصی پاڼه په انکس فلم کی وګوری او د هغو سره غړی شی. او هم د مقالو٫ ویډيوګانو او نویو موضوع ګانو موندلو لپاره د انکس ښځي پاڼي نه کتنه وکړی.


فرانسسکو رولی
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160