پشتكار رمز موفقيت برندگان است

Posted on at


پشتكار رمز موفقيت برندگان است


 


در زندگي يگانه دليلي كه انسان موفق نمي شود  دست اورد هاي دلخواه و نيازمندي هاي خود را از دست ميدهد. زياد تر از افراد اين گونه كار ها را بايد كنار بگذارند و زندگي روز مره خود را پيش ببرند تا اين كه به زنده گي خود يك  نقشه طرح كرده بتوانند، در زنده گي تان هميشه براي رسيدن به اهداف تان  گوشش كنيد كه به بلندي ها  برسيد.  يك گپ بسيار مهم اين است كه اگر انسان ها به شكست مواجه شدند فكر ميكنند كه قادر به همان كار كه شكست خوردند نيستند و دست به كار ديگري ميزنند اما اين فكر شان غلت است انها بايد براي رسيدن به هدف خود تعهد ببندند و يك كار ناتمام را تمام كنند.


 


 


 


 موفقيت اشخاص در اين است كه بدون هيچ ترديد پشت كار داشته باشند چرا كه مهم ترين  پيدايش  و تشكيل دهنده  كيفيت زنده گي پشت كار است


 


من مطمين هستم كه زنده گي يك ازمايش كننده تعهد پشت كار است بزرگترين پاداش براي كساني است كه هميشه براي بدست اوردن هدف خود تلاش بي نهايت ميكنند، بدون هيچ وقفه اي،


 


 


 


اين نوع تصاميم كوه ها را از جا بلند ميكند بايد انسان كوشش كند كه مداوم و پي گير باشد در دنيا كسان هستند كه ناديدني ها را به ديدني ها تبديل ميكنند اما كساني هم است كه به علت ترس در راه كه روان هستند دوباره بر ميگردند و به هدف كه ميخواهند نمي رسند ممكن است كه در مسير صحيح باشند اما پشت كار ندارند، در كاري كه به نتيجه نرسيدند ان را رها می كنند هميشه به ياد داشته باشيد كه هر قدر كه براي رسيدن به پشت كار خود تلاش كنيد همان اندازه شما به موفقيت نزديك تر مي شويد


 


پس هيچ وقت فراموش نكنيد كه يگانه راه پيشرفت و موفقيت در زنده گي تان پشت كار است


 


 


 


نويسنده انوش باركزی  About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160