آغازی دوباره

Posted on at


زندگی را دوباره باید آغاز کرد


با نگاهی نو ، با کلامی نو ، با امیدی نو


از پنجرۀ دیگری به زندگی نگاه میکنم


از پنجرۀ امید ، از پنجرۀ خیال ، از پنجره ای رو به سوی آفتاب


با زبان دیگری سخن آغاز میکنم


سخن از خوبی ها ، سخن از زیبایی ، سخن از خاطره ها


احساس دیگری را لمس باید کرد


در کنار چشمۀ آب زلال


در دویدن با نسیم صبحگاه


در صدای جوشش جویبارها


فردا ها در انتظار من و توست


پنجره ها را باز کن


پس تو هم آغاز کن


این امید تازه را ، این خیال تازه را ، این نگاه تازه را


حمیرا حمیدی 


 About the author

160