روز موعود

Posted on at

یک تعهد,یک وظیفه,یک سرنوشت,یک رای ....


در زمستانی سرد آغازگر بهاری دیگر در سرزمین مان خواهیم بود . روزی که  یادآوری هر کدامشان ما را به فراسوی سرنوشتها میکشاند.روزی که رویای شیرین انتخاب فردی آزاد و دور از تبعیض قومی ,ملیتی... در پهن دشتهای کشورمان گام نهد.آرزوی یک دولت منتخب رویایی بود دست نیافتنی!!!


.  همه چیز از یک روز حادثه ساز شروع شد11  دسامبر.  آن حادثه آغازی شگرف  بود در افغانستان...


ایده کشورهای دیگر برای به تصویر کشیدن یک افغانستانی نوین ,تحولی  بود برای افغانها دوره حکومت انتقالی و سپس به تحقق پیوستن رویایشان برای انتخاب توسط خودشان ! رسید آن روزبا هیجان] با شور


اما......!!!


فرو کشیدن آتش هیجان انتخابات 88 نسبت به 84 و چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


و اما زمان حال و تکرار تاریخی دیگر برای انتخاب توسط مردمی با همت ثابت ,مردمانی که نه افغانستان طالبانی میخواهند و نه افغانستانی چون سوریه ای خونبار.


مردمانی که دیگر نمیخواهند چیزی را به اگرها و باید ها بگذارندو بار دیگر میخواهند وظیفه ایمانی خود  را انجام بدهند تا فردا اگر "دولت" به میلشان نبود وجدانشان آسوده باشد.!


جوانان ما این سرزمین را با خون خود پاس میدارند و "انگشت "شهادت تک تک شان منحیث شاهد روز "قیامت"


وطنم!برایت فرصتی را کنار خواهیم گذاشت


روز موعود فرا خواهد رسد با همان شور ...............


 160