سرنوشت

Posted on at


 

سرنوشت من ازروزی شروع شدکه من پابه جهان گذاشتم

سرنوشت من به مانندروزگارسیاه است بعض وقت به فکراین هستم که چراخداوندپاک من چی کردم که این قسم سرنوشت نصیب من شده ؟؟؟

اماوقتی به اطراف خودنگاه می کنم می بینم که ازمن خوشبخت ترکسی نیست

امیدمن زیادترمی شودبه آن کوه های که حتافکرش راهم کرده نمی توانی می خواهم برسم

وقتی به خودفکرمی کنم کتاب زنده گی خودراورق می زنم سرنوشت من خراب است مثل شب سیاه است شبی که کسی به دنبال آرزوهای خودسروسرگردان می گرددوهیچ به آن آرزوهانمی رسد

من می خواهم کاری راانجام بدهم وقتی اقدام می کنم نمی توانم آن راانجام بدهم فکرمی کنم کسی دست های من رابسته کرده است نمی توانم ازجای خودتکان بخورم امامن این قسم هم آرام نمی توانم باشم به این من باورندارم همیشه من به فکرازاین بیشترهستم می خواهم به آن کوه های بلندی که فکرمی کردم برسم وتامن به آن هم نرسم ازآن دست بردارنیستم

.

من باخودیک دوستی دارم که هرروزبااودرددل می کنم .

صبح که بیدارمی شوم اول بااوگپ می زنم .

صبح بخیردوست من بیدارشدی ؟

آآآآآآآآآااه صبح بخیرچی زودصبح شده بلی بیدارشدم دوستم


من امروزیک پلان دارم وتوبایدمن راکمک کنی

باشه چی است پلان تو؟؟؟؟؟؟

پلان من این است که امروزیک کاری بکنم هرچی شده بیاکه اول باتوبیرون شویم بازمی گوم که پلان اصلی چیست

...

بیاکه بریم دوستم به من :بگوکه من به توچی کاره کرده می توانم

توبه من کمک کن که من به مقصدخودبرسم

باشه حتمن می کنم .

دوستم بیاکه یک چیزی پیداکردم...... کجای بیاتونگاه کن .

ببین که چی جالب است این کار......هازیادجالب است بیاکه این راکاررابکنیم ..

باشه بیاکه شروع به کار کنیم

...

این کارغیرقابل باوراست اصلافکرش راهم کرده نمی توانم این کاررامن کرده؟؟؟

هادوست من توانجام دادی .تومی توانی هرکاری راانجام بدهی آفرین

تشکرکه من راکمک کرده اشتباه ازمن بوداین من بودم که درباره سرنوشت خودهرقسم گپ می زنم ببخش من راخدایا

....

می دانم که هیچ وقت بنده خودراتنهانمی گذاری خدایا.

پس خدایاکمک کن مرا

.

آرزو"رحمانی "

 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160