تاثیر گذاری ایدیت در تکامل بخشیدن به بازیگر

Posted on at


ایدیت ، دومین مسله مهم است که در بازی بازی گر سینما نقش  بزرگی را ایفا میکندعمل تدوین به مفهوم میکه در سینما رواج دارد در تیاتر ممکن نیست. ادیدت در سینما باعث میشود که بازی بازی گر بسیار غنی تر از آنچه که هست نماینده شود. به وسیله ایدیت مامیتوانیم حادثه اکشن را لحظه به لحظه تعقیب کنیم و از هیچ چیز حتی اشیای بی جان غافل نشویم در بازی سینمایی ایدیت به شخص بازی گر عمق و معنی ویژه را می بخشد درست در لحظه ایکه تماشاگر تنها نیاز به دیدن لبها چشم ها صورت ویا دست دارد ایدیت این امکان  را میدهد که دیدتماشاگر فقط به همان قسمت ها معطوف شود. محل و ایدیت تاثیر مستقیم و زیادی در سکانس دارد هر چه ایدیت بیشتر باشد فلم تند تر و هیجان تر میشودبا وجود دلیل تدوین این همه جذابیت برای زیبا شناسی فلم دارد از دهه 1920 که نظریه پردازی آن سینما کم کم به امکانات تدوین پی بردند تدوین بیشتر سهم را بخود اختصاص داده بود. این توجه بیش از اندازه به تدوین خالی از عیب نبود چون بعضی از نویسندگان به غلطی کلید سینمایی ( یا حتی همه سینما ) را در تدوین یافتند در حالیکه بسیاری از فلم های آن بخصوص در دوره قبل از 1954 از تنهای نما تشکیل میشدند بنآ بر این اصلآ سروکاری با تدوین نداشت گاهی در فلمهای تجربی با طول دادن هر نما به اندازه فلم خالی که درون دوربین است تدوین از اهمیت اش  ساقط میشودمثل فلم منطقه مرکزی اثر مایکل اسنو فرمانروای کن از اندی و از هول  ( این فلم های از نظری ارزشهای سینمایی کمتر از فلمهای دیگر نیستند که باشدت متکی بر تدوین اند) این است که یک تکلیف بسیار و موثر مثل سوارکاری کوکلاس کلان در تولید یک ملت سکانس پله کان اودسادرپود تمکین اپیزودمرگ خدایان قتل  در حمام  سانحه قطار در چرخ سکانس المپیا بخش از آنها است در همشهری  کین همه این لحظه های جاودانی بیشترین جلوه خود را مدبون تدوین هستند ولی شاهد مهمترین از آن نقش تدوین در سیستم سبکی کل فلم باشدیک فلم هالیود بلند معمولی از 800_ 1200 نماتشکیل شده است این به تنهای نشان میدهد که تدوین تجربه بیننده را قوی اند شکل میدهد حتی اگر خود او به مسله وقوف نداشته باشد تدوین لزوما مهمترین تکنیک سینمایی نیست ولی نقش زیادی در ساخت و سازی فلم  و تاثیر گذاری آن بربیننده دارد


 


تدین چیست؟


شاید تدین را بتوانیم همرای یک نما به نمای بعدی تعریف کردما باید بین اینکه تدوین در مرحله تولد چگونه انجام میشود و در روی پرده نمایش چگونه به چشم بیننده ظاهر میشود تمایز قایل شویم چنانچه پیش از این دیدیم نما عبارت از یک یا چند قاب پشت سر هم از فلم را گویند که تدینگر تکه های ناخواسته را حذف و تکه های دلخواه را باهم متضل میکنند آنهای یک نما با ابتدای یک نمای دیگرجنبه های تدوین فلم


تدوین چهار قلمرواصلی را از انتخاب و کنترول در اختیار فلمساز قرار میدهد


 روابطه گرافیکی بین نمای اول و دوم 


 روابط ریتمیک بین نمای اول و دوم 


 روابط فضایی بین نمای اول و دوم 


 روابط زمانی بین نمای اول و دوم 


روابط گرافیکی و ریتمیک در تدوین هر فلم حضور دارد روابط فضایی و زمانی معمولآ در تدوین فلم انتزاعیجای ندارد ولی در تدوین فلمهای ساخته شده از تصویر های غیر انتزاعی ( یعنی اکثریت عظیم فلمهای سینمایی ) دخیل هستند "نوشته محمد صیام "زلمی About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160