پیشرفت ها و مشکلات رسانه ها در افغانستان

Posted on at


 

رسانه ها در افغانستان طی سال های اخیر رشد بی سابقه یی داشته که از اثر  در حال حاضر صد ها نشریه چاپی و ده ها شبکه رادیو و تلویزیون در افغانستان فعالیت دارند.ژ
اما با وجود ان خبرنگاران رسانه های افغانستان با ده ها واقعهء خشونت آمیز از جمله قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت و ضرب و شتم برخورده اند.

 

 


« از نظر توسعهء رسانه یی افغانستان در وضعیت بهتر است، اما از نظر حمایت از خبرنگاران و رسانه ها، متاسفانه در وضعیت بد قرار دارد. تنها در مورد قتل، ما پیوسته به طور اوسط هر سال سه  الی چهارتن از همکاران ما را در افغانستان از دست میدهیم. هنوز هم خبرنگاران در افغانستان احساس تنهایی می کنند، یعنی دولت چنان که لازم است از رسانه ها حمایت به عمل نمی آورد.»


قابل یاد اوریست که  وابسته گی های گروهی و تمویل برخی از رسانه ها به وسیلهء شماری از کشور های همسایه، سبب شده تا این رسانه ها به نفع این گروه ها و کشور ها نشرات کنند.که در این جای شک نیست که گسترده گی رسانه ها در افغانستان در انعکاس واقعیت ها و درد و رنج مردم نقش اساسی داشته است، اما هستند رسانه های که با استفاده از نام آزادی بیان با نشر یک سلسله برنامه ها، مسایل مختلف از قبیل موضوعات مذهبی و نژادی را دامن می زنند......


من معتقد هستم که رسانه های هستند که در افغانستان چیزی که دل شان خواسته باشد، همان طور نشرات دارند، آنها به ارزش های دینی و ملی ما ارج قایل نیستند و همین موضوع باعث تشدید جنگ ها در کشور شده است.

 

هر تلویزیون که تفرقهء قومی، مذهبی و زبانی را ترغیب می کند، این عمل به جز از خیانت ملی چیزی دیگر شمرده نمی شود. بعضی از تلویزیون های دیگر هم تا حدی این کار را کرده اند که ما متوجه هستیم. »
آزادی بیان در افغانستان یکی از دستاورد های حکومت این کشور طی سال های گذشته به حساب می آید، هر چند که در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه خصوصا  در دهه ء  دیموکراسی  مطبوعات افغانستان آزادی بی نظیر را تجربه کرد و افراد و احزاب رسانه های را به وجود آوردند.


اکنون صد ها تن اعم از ذکور و اناث در بخش های مختلف رسانه های افغانستان مشغول کار اند.

خبرنگاران افغان هم از ده ها مشکل که به آن خود و هم قطاران شان در این کشور رو به  رواند، سخن می گویند و می افزایند که باید برای رفع این چالش ها اقدام جدی  صورت بگیرد..

 

 About the author

160