عدم حاکمیت قانون به عنوان عامل فساد اداری در افغانستان

Posted on at


واژگان کلیدی: فساد اداری، حاکمیت قانون، امنیت، قانون گریزی، مشروعیت حکومت، نارضایتی مردم  


   در شمار عوامل ساختاری فساد اداری، نبود حاکمیت قانون در ایجاد و گسترش فساد اداری در افغانستان


نقش کلیدی دارد. چون که در هر کشوری حکومت به خاطر انجام موفقیت آمیز امور حکومتداری خود و ایجاد ارگان های دولتی که از مفاسد دور باشند نیاز به قانون با حاکمیت قوی و لازم الاجرائی دارد، تا بر مبنای آن نظم و ترقی در جامعه ممکن گردد.


 بررسی نبود حاکمیت قانون به عنوان عامل فساد اداری در افغانستان موضوعی است گسترده واضح است که عدم حاکمیت قانون و فساد معمولا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر قابل لمس بوده و در قطار کشورهای که در جهان دستخوش این تحولات بوده، افغانستان هم به عنوان یک مدل بارز و قابل دید در جهت حاکمیت قانون در طی سالیان اخیر میباشد. اما کارکرد درست و موفقیت هر دولت در گذر موفقانه از پدیده و جستجوی عوامل فساد اداری میباشد.


 در فساد اداری که عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی دخیل بوده اما نبود حاکمیت قانون که از زیر شاخه های عامل ساختاری فساد اداری میباشد، نقش بسیار گسترده  دارد. برای مبارزه با فساد اداری و نبود حاکمیت قانون باید عوامل دخیل در نبود حاکمیت قانون  و عوامل ناشی از نبود حاکمیت قانون که منجر به فساد اداری می گردد، شناسائی شده و راه حل جامع پیشنهاد شود.


 


 About the author

160