برایتان برنامهء کاری بسازید

Posted on at


کار درست و از هر لحاظ تکمیل کاریست که طبق برنامهء به پیش برود ،  در زندگی همیشه برای آسان شدن کارها و درست و زود انجام پذیرفتن آنها باید یک برنامهء کاری درست داشته باشیم و کارهایمان را به وجه احسن پیش ببریم تا در انجام کارهایمان موفق باشیم و هرگز کارها بالای ما فشار نیاورده و مارا خسته نسازد و انجام دادن کارها برای ما لذت بخش باشدهر گاه روزانه به کارهای زیادی بر میخوریم و انجام دادن آن برای ما سخت و یا هم ناممکن میباشد ،‌اگر با استفاده از برنامه ریزی درست میتوانیم کارهای ناممکن را ممکن بسازیم و به آسانی از عهدهء تمام کارها بر میاییم و قادر خواهیم بود که کارهای سخت و دشوار را به آسانی و مدت کم انجام بدهیم اما برعکس انسانی که برای انجام کارهایش برنامه ریزی درستی نداشته باشد و هر کاری را هر وقت دلش شد انجام دهد و در انجام دادن کارها دقت زیادی نکند و در هر کاری از تنبلی و غفلت کار بگیردهیچ کارش به درستی پیش نمیرود و همیشه کارهایش نا تکمیل مانده و رفته رفته این عادتش باعث ناکامی اومیگردد و همیشه یک انسان ضعیف باقی میماند ، مثلاَ : گاهی اگر به چندین کار مواجه میشویم و مجبور به تمام کردن آن هستیم ، اگر برنامه ریزی درست نداشته باشیم نمیتوانیم از عهدهء آن بر بیاییم همینجاست که کارهایمان ناتمام و ناقص پیش میرود ، پس کوشش نماییم تا در زندگی هر کاری را که انجام میدهیم با دقت و با یک برنامه ریزی درست به انجام آن بپردازیم تا همیشه موفق باشیم 
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160