تلاش کن

Posted on atبهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است


تلاش کن که بتوانی قله های بلند کوه را فتح کنی


تلاش کن تا از سیاهی ها عبور کنی و به روشنی برسی


تلاش کن که کلید تمام آرزوها در دستانت باشد


تلاش کن تا راحت زندگی کنی


تلاش کن تا جایت بلندای کهکشان پیروزی باشد


تلاش کن تا بهترین باشی


تلاش کن تا از خزان گذشته و به بهار برسی


تلاش کن تا بمیرد نقاط ضعف وجودت


تلاش کن و قوی باش چون این بهترین راهست برای بهترین شدنهمیشه آرزوی سلامتی و پیروزی و خوشی را از خدا داشتم و هیچگاه نخواستم با میراث یا بخشش کسی به پول وافری رسیده و با آن خوشبختی را احساس کنم ، زیرا نه از پول کاذب ، نه از خوشبختی و شهرت کاذب و ... خوشم میاید --- میخواهم خودم درک کنم که زحمت کشیده و به اوج خوشبختی رسیدم و با زحماتی که کشیدم و رنج هایی که کشیدم شیرینی زندگی یی در اوج آسودگی را بچشمتلاش میکنم تا دیروز های کهنه ام را با لذت یاد نموده و در امروز های عاشقانه زندگی کنمAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160