امتحان کانکور

Posted on at


امتحان  کانکور


کانکور را رسیدن به تحصیلات عالی می باشد امروزبا شناخت و آگاهی از جایگاه تحصیل اکثریت مردم بخصوص قشر دانش آموزبطرف رسیدن به تحصیلات عالی روح آوردن.امتحان کانکور یک امتحان سرنوشت سازاساس و مهم می باشد که یک شاگرد آن را بعد از دوازده سال درس خواندن با کوشش زیاد وزحمات بینهایت وبدون کدام تهدید سپری می کند


. امتحان ده ها هزار شاگرد فورمه امتحان گرفته ودر این امتهان سهم میگرند وتهداد بسیار کمی از شاگردانکه شب وروز با تمام مشکلات وزحمات بی نهایتکه کشیدن میتوانند به تحصیلات عالی رایابند و به ریشته دلخا خود چون طب ,انجینری ,حقوق ,اقتصاد ,شریات , ادبیات و غیره برسند .که این خودش یگانه آرزوی یک متعلم در تیدوازده سال است وامید که بتوانند راه یابند که سالانه تهداد این شاگردان افزایش یافته وچانس راه یافتن به تحصیلات عالی مشکل می شود و تهداد زیادی از شاگردان بی سر نوشت و از درس خواندن ناامید میشوند 


که این خود یگ نوح شکست در مقابل مشکلات زنده گی است و انسان نباید ناامید شود و باید استادگی کندوباتلاش وزحمات بی نهایت دوباره این امتحان مشکل را سپری کند.
اشتراک نمودن به امتحان کانکور با کوشش و زحمت راه رسیدن به سوی آبادی کشور عزیز ما افغانستان است و این خودش حق و وظیفه جوانان و دوستاران علم وادب است وهر شخص حقش است.و خوشبختانه علاقه مندی جوانان و راه ورسیدن به تحصیل زیاد شده و امید وارم که بتوانم ما جوانان بایگدیگر کشور خود را با یک فضای صلح آمیز آباد و زیبا سازیم (آمین)About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160