تصویر ذهنی

Posted on at


تصویرذهنی


تصویرذهنی که ازخود دارید ضامن سلامتی وسعادت شما ست .تصویرذهنی مخرب وغیرواقع بینانه باعث می شودکه دربرخردبا رویدادهای بزرگ زندگی که شما برای رسدید به خوشبختی صدامی زنندخودرا کوچک وحقیر ببینید ولایق برخرداری ازعالی ترین مواهب زندگی ندانید


.


تصویرکه هرکس ازخدش داردآون گونه که خدرامی بیند بر قضاوت وبرداشت هایش باثیرمستقیم دارد.باید به جراحی باورها وافکارپرداخت وگل خودبارادرباغچه وجودکاشت وبه هویت جدیدرسید.


انسان هرآنچه راکه درتخیل می بیند می تواند آن رادردنیان واقعیت خلق کند .هرآنچه درتصویرانسان بگنجد قابلیت آن را داردکه نمود خارجی پیداکند


.


هرانسان ازتصوراتی که درذهن می پروراند روحیه می گیرد ویا روحیه خودراازدست میدهد.


تصورات هرانسان ازباورها وبرداشت ها ارزش ها واندیشه های وی رنگ می گیرد


.


انسان فرشته است که تنها یک بال دارد وزمانی می تواند قدرت پرواز پیداکند که با انسان دیگر ارتباط برقرارکند.


خداوند تورا برتر ازفرشته ها یش قرار داده .اوتراقبول دارد چگونه ممکن است که خودت را قبول نداشته باشی ؟ اوتورا به صد زبان تأیید کرده است چگونه ممکن است خودد آنچه را که هستی تا یید نکنی ؟به راستی وقتی چنین پشتوانه عظیم وشگفت انگیز داری آیا می توانی خودت را دست کم بگیری تا نا ملا یمات زندگی تورابه زانودرآورند.؟


نویسنده :جوادنورزی


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160