پولیس ودستاوردهای آن

Posted on at


پولیس ودستاوردهای آن
پولیس کسی است که شب وروز خود را به خاطر آسایش وآرامی وطن ومردم خود بیدار است واز وطن خود پاسبانی میکند

. پولیس یگانه کسی است که در آوردن صلح وامنیت نقش بارزی داردوپولیس بدون کدام تبعیض در بین مردم همیشه در خدمت مردم هستند

.پولیس ما خوشبختانه شب وروز تپ وتلاش میکند تا به همکاری مردم در کشور صلح سرتاسری وامنیت را برقرار داشته باشد

ودر این اواخر پولیس ما بهترین دستاورد ها را داشته ودر راه ترقی از هیچ کاری واز هیچ چیزی حتا ازجان خود هم دریغ نکرده اند این همان کلمه پولیس است که در جلوگیری از بسیاری از عملات به خاطر مردم از جان خود تیر میشوند ومانع آن عملات میشوند

برای پولیس شب وروز ندارد همیشه به فکر جلوگیری از عملات شوم دشمنان هستند ونه تنها مانع اینطور عملات بلکی مانه عملات مانند دوزدی قتل اختطاف ومانند این عملات خلاف میشوند

وبه تنهای بدون همکاری مردم پولیس نه میتواند مانع این عملات شوم شوند پس مردم هم در کنار پولیس مسول اند برای آوردن صلح باید به پولیس خود همکار باشند.

واما ما در این میحطی که زیست می نمایم نه تنها به پولیس مرد بلکی به پولیس زن نیر ضرورت داریم وما با ید به پولیس خود افتخار کنیمAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 359
160