د ټکنالوجی پرمختک او پایداره زده کړه د افغان زده کونکو لپاره

Posted on at


نن د کامپیوټر اړتیا٬ د یو بریښنایی شی په توکه باندی د انسانانو په ژوند کی په پراخه توکه په کار ده او داسی ښکاریږی چی بریښنایی شیانو خپل ځای یی په پراخه توکه د انسانانو په ژوند کی ځای ور کړی دی٬ او هم فقط داسی نه چی بریښنایی شیان د انسان په ژوند کی د آرامی لپاره یی دی مګر لکه انترنټ غوندی د لرو اړیکو برقراره کولو لپاره د ډیرو انسانانو لرو اړیکو برقراره کولو لپاره کار کوی.په دغو وختونو کی اجتماعی رسانی د پراخه او مهمه اهمیت په توکه باندی د انسانانو په ژوند کی موبدله شوی دی٫ چی د چټکه او قوی شیانو په توکه باندی د اړیکو٫ د نظرونو شریک کول٬ واکمنی٬ مرکو٬ د ویډیویی او صوتی خبرو او اترو٬ لوبو او ګډون کولو په مختلفو ګروپونو کی ... ته موبدله شوی دی.


مګر زموږ په ګران هیواد افغانستان کی چیرته چی ټول خلک د دغه پرمختکونو او ستونزو نه او د نړی اړیکو نه شاته پاتی شوی دی٬ او یوازی دی٬ د افغان سیټادل شرکت٬ انکس فلم او انکس ښځی په همکاری باندی چی ټولی دغه ستونزی یی حل کړی او د زده کړی شیان یی چمتو کړی دی. او هم تر ټولو نه مهمه دا چی زموږ په هیواد کی ښځی نشی کولی د کور نه بهر و لاړی شی او کار وکړی شکر دغه شرکتونو وکولی شو چی دغه خلک او ښځی د نړی سره یوځای کړی او هم یو ګټه ور قدم د هغو د پرمختک په لور باندی یی اخیستی دی.د افغان سیټادل شرکت پروکرامونو پر اساس باندی چی دغه ځلی د حوض کرباس ښوونځی کی د نجونو یوځای کیدلو لپاره د دغه پروګرام سره دائره شوی دی٬ په دغه اونۍ کی زده کونکو ته د کامپیوټر ځینی مهم پروګرام لکه ویندوز غوندی درس ورکړل شول. او هم د زده کوونکو نه آزموینه ونیول شوه چی شکر زده کونکو ډیر ښی نمری یی په دغه آزموینه کی نیولی وی چی دا پخپله د زده کونکو مینه د دغه پروګرام سره ښایی.په دغه اونۍ کی هغه مقالی چی د زده کونکو باندی لیکل شوی وی ولیدل شوی او د هغوی ستونزی د هره ډول نه ولیدل شوی او هغوی ته د صحیح مقاله لیکلو په اړه ځینی شیان وویل شول. او شکر هره ورځ د هغوی په مقاله لیکلو برخه کی ډیر ښه پرمختک لیدل کیږی. او هم شګوفه او سهیله د فضل الحق لور د هغو زده کونکو نه دی چی په دغه اونۍ کی یی ښی مقالی لیکلی دی. لطف وکړی زما دانکس فلم شخصی پاني سره په لاندی لینک باندی غړی شی: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160